Archiv článků za měsíc: Září 2019

Národní Svatováclavská pouť

Národní svatováclavská pouť 2019

Již tuto sobotu 28. září se ve Staré Boleslavi uskuteční Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem mše svaté v 10.00 bude apoštolský nuncius v ČR, arcibiskup Charles D. Balvo. Letos si připomeneme také deset let od návštěvy papeže Benedikta XVI.v České republice.
Publikováno: 23. 9. 2019 14:15

Foto: Tomáš Ježek / ČaV

PÁTEK 27. ZÁŘÍ 2019

13.00 – 17.00 – Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země České, podrobný rozpis programu v příloze 

17.00 – Svatováclavské duchovní zastavení na Václavském náměstí v Praze

18.15 – Odjezd relikvie sv. Václava z Arcibiskupství pražského za vyzvánění zvonů

19.00 – Přivítání relikvie sv. Václava v Brandýse nad Labem pod zámkem – průvod do Staré Boleslavi a koncert v kostele Obrácení sv. Pavla

20.30 – Odhalení busty papeže Benedikta XVI. na náměstí sv. Václava

SOBOTA 28. ZÁŘÍ 2019

7.00 – Mše svatá na hrobě sv. Václava ve svatovítské katedrále v Praze a v děkanské zahradě ve Staré Boleslavi 

8.30 – Mše svatá v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

10.00 – Poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi – hlavní celebrant a kazatel Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR (mši svatou přenáší v přímém přenosu Česká televize)

14.00 – Modlitba za národ u Palladia země České v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

18.00 – Mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze 

(www.cirkev.cz)

Výročí poslední papežské návštěvy

Přijel nás povzbudit ve víře. Před deseti lety navštívil ČR papež Benedikt XVI.

Je tomu již deset let, co Českou republiku navštívil papež Benedikt XVI. Připomeňme si hlavní body programu Svatého otce při jeho 13. apoštolské cestě, která se konala od 26. – 28. září 2009 a šlo o čtvrtou návštěvu hlavy katolické církve v naší zemi.
Publikováno: 25. 9. 2019 12:00

Foto: Vít Kobza

Den první (sobota 26. září)
Benedikt XVI. zahájil třídenní návštěvu České republiky – svou 13. apoštolskou cestu v sobotu 26. září na ruzyňském letišti v Praze, kde byl přivítán českým prezidentem Václavem Klausem a dalšími ústavními činiteli, církevními představiteli a zástupci věřících.

První zastávkou Svatého otce byl chrám Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně. Zde se poklonil Pražskému Jezulátku a setkal se s rodinami a dětmi. Ve své promluvě se obrátil právě na rodiny a vyzdvihl jejich důležitou úlohu ve společnosti.
V odpoledních hodinách se na Pražském hradě setkal nejdříve s prezidentem Václavem Klausem a poté s představiteli veřejného života ve Španělském sále, kde opět v doprovodu prezidenta republiky vyslechl krátký koncert v podání České filharmonie. Ve svatovítské katedrále se následně setkal se stovkami kněží, řeholníků, řeholnic, seminaristů a členů laických hnutí při společné modlitbě nešpor.

 
Den druhý (neděle 27. září)
V neděli 27. září se sv. Otec letecky přemístil do Brna, kde na Tuřanském letišti sloužil mši sv. za účasti přibližně 120 000 lidí. V odpoledních hodinách se v prostorách Arcibiskupského paláce v Praze setkal se zástupci křesťanských církví a následně ve Vladislavském sále pražského hradu se zástupci akademické obce.

 
Den třetí (pondělí 28. září)
Apoštolskou cestu zakončil v pondělí 28. září návštěvou Staré Boleslavi při příležitosti svátku patrona českých zemí svatého Václava. Papež nejprve navštívil místo mučednické smrti sv. Václava v bazilice sv. Václava, kde se poklonil jeho ostatkům i Palladiu země České. Následně celebroval spolu s 600 kněžími na louce za městem bohoslužbu pro více než 50 000 věřících. Během ní proběhlo i setkání se zástupci mládeže a ti vyslechli papežovo poselství. Následně se papež přesunul do pražského arcibiskupského paláce, kde poobědval s biskupy. V podvečerních hodinách se papež rozloučil s Českou republikou opět na Ruzyňském letišti.

Připomeňte si návštěvu Benedikta XVI. v dokumentu České televize Tři dny s Benediktem.

(www.cirkev.cz)

Proces blahořečení mučedníka totality

Mše svatá zahájí proces blahořečení Adolfa Kajpra

Dnes uplynulo přesně 60 let od smrti P. Adolfa Kajpra SJ (1902–1959). Při příležitosti tohoto výročí a zahájení diecézní fáze procesu jeho blahořečení se bude slavit mše svatá v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Začne v neděli 22. září v 9 hodin a hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP. V závěru bohoslužby budou ostatky Božího služebníka Adolfa Kajpra uloženy v kostele.
Publikováno: 17. 9. 2019 12:45

Foto: archiv Vojtěcha Novotného

Věřící jsou vyzváni ke spolupráci

„V souladu s čl. 43 instrukce Sanctorum Mater tímto zveřejňuji žádost vicepostulátora Vojtěcha Novotného o zahájení procesu šetření mučednické smrti P. Adolfa Kajpra SJ a vyzývám věřící, aby mi dodávali užitečné informace, které se týkají kauzy,“ uvedl už dříve kardinál Dominik Duka OP v žádosti o zahájení procesu šetření mučednické smrti P. Adolfa Kajpra SJ.

Dokumenty, fotografie, vzpomínky a svědectví o vyslyšení posílejte na adresu adolf.kajpr@seznam.cz nebo Vojtěch Novotný, Thákurova 3, 160 00 Praha 6.

Cesta k blahořečení

Na podzim 2017 vyhověl generální představený Tovaryšstva Ježíšova Arturo Sosa SJ žádosti představeného české provincie Josefa Stuchlého SJ a vyslovil souhlas s tím, aby byl zahájen beatifikační proces Adolfa Kajpra.

Pro první fázi procesu byl vicepostulátorem jmenován prof. Vojtěch Novotný, děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Jeho úkolem bylo připravit obsáhle dokumentovanou žádost, na základě které bude zahájen beatifikační proces na diecézní úrovni.

Tato žádost byla předložena pražskému arcibiskupovi, který letos v červenci zahájil proces šetření o životě a mučednické smrti Božího služebníka Adolfa Kajpra.

„Smyslem beatifikace je oslavit Trojjediného Boha, poděkovat mu a představit jeho blahoslaveného jako přímluvce a příklad zdařilého křesťanského života,“ stojí dále na webových stránkách kostel sv. Ignáce v Praze.

Z práce ve mlýně ke studiu teologie

Adolf Kajpr se narodil v roce 1902 ve Hředli na Kladensku a již ve čtyřech letech se stal sirotkem a byl vychováván spolu se svým bratrem tetou v Bratronicích. Žil v chudých podmínkách, vyučil se na ševce a po absolvování vojenské služby pracoval ve mlýně. Jeho nadání si ale všiml švagr majitele tohoto mlýna a začal ho učit latinu.

Brzy se tak talentovaný mladík dostal na arcibiskupské gymnázium v Praze-Bubenči a zanedlouho se  rozhodl vstoupit k jezuitům. Po dvou letech noviciátu přešel na studia filozofie v belgickém Engienu. Následovalo studium teologie a třetí probace a od roku 1937 začal působit v kostele sv. Ignáce v Praze. Zpovídal a věnoval se novinářské práci.

13 a půl let vězněn pro víru

Adolf Kajpr byl členem Tovaryšstva Ježíšova 31 let, knězem 24 roků a z toho byl pro víru v Ježíše Krista a pro věrnost církvi vězněn 13,5 roku.

U jezuitů mu byl svěřen tiskový apoštolát a Kajpr se stal redaktorem čtyř řádových časopisů, do nichž sám přispíval: Obrození (1939–40), Dorost (1939–40), Nové směry (1940–41) a Posel Božského Srdce Páně (1937–41). Své čtenáře a posluchače povzbuzoval k víře, naději a autentickému vlastenectví.

Zanedlouho po vypuknutí druhé světové války se dostal do sporu s německým nacionálním socialismem, jelikož odmítl názor, že Češi vždy žili s Němci a že se tedy musí přizpůsobit. Ale dříve byla doby jiná, protože se jednalo o spolek rovného s rovným. V roce 1941 byl pro své „štvavé a nenávistné“ články proti Říši zatčen a vězněn v několika koncentračních táborech, až se nakonec dostal do Dachau, kde zůstal až do konce války.

Po skončení války se Kajpr vrátil do Prahy, kde obnovil vydávání týdeníku pro mládež Dorost a také se ujal časopisu Katolík, který se stal jedním z nejlepších katolických periodik v tehdejším Československu.

P. Kajpr se nebál kritizovat komunistický režim, a tak následky na sebe nenechaly dlouho čekat. Časopis Katolík byl zrušen a mladý jezuita byl v roce 1950 zatčen a v monstrprocesu odsouzen na 12 let spolu se skupinou nejznámějších řeholníků. Nakonec skončil ve vězení v Leopoldově.

Svědectví spoluvězňů hovoří o Kajprově hluboké víře a neokázalé zbožnosti, o jeho duchovních promluvách určených uvězněným kněžím, o exhortacích posílaných tajně laikům, o exerciciích, o přípravě tajných noviců Tovaryšstva Ježíšova a o životě s vězněnými jezuity, o vztazích k věznitelům i spoluvězňům, o přednáškách a diskusích ve věci filosofie, liturgie či literatury atd.

Mučedník, který umřel smíchy

Zdraví P. Kajpra bylo poznamenáno lety strávenými ve vězení. Poté, co ho na dvoře leopoldské věznice postihl infarkt, byl přenesen do nemocnice. Když se tu 17. září 1959 od srdce smál jakémusi žertu, dostal druhý infarkt a umřel. Nic okázalého: zemřel pro Pána – smíchy a naplnila se tak slova Písma: „Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.“ (Mt 5,11-12)

Historik Jaroslav Cuhra o něm napsal: „Jeho základním životním postojem byla radost, neboť ze strachu se mnoho nerodí, a otevřenost k celému světu, neboť jen při vyrovnání se s celou skutečností může člověk duševně růst. Tak přetvářel i vykládal těžké zkoušky, které jeho život provázely.“

Svědek maximálního křesťanství

Ti, kdo jej znali, jej považují za svědka maximálního křesťanství, který v nich zanechal dojem svatosti. „Jeho kazatelské působení a tiskový apoštolát charakterizovala schopnost spojovat hluboký vhled do tajemství víry s pozornou četbou znamení doby a s vnímavostí vůči myšlenkovým proudům, které ji utvářely,“ uvádí v žádosti o zahájení procesu kardinál Duka a dále dodává, že „ho lze právem mít za mučednického patrona soudobých snah církve o účinné, době přiměřené hlásání evangelia“.

Také papež sv. Jan Pavel II. představil Kajpra jako řeholníka, který dokázal i v podmínkách pronásledování dávat „příklad velké důstojnosti životem křesťanských ctností“ (26. 4. 1997) a který „zemřel v pověsti svatosti“ (20. 5. 1995).

P. Kajpra můžete uctít v pražském kostele sv. Ignáce

Život P. Adolfa Kajpra SJ je úzce spjat s kostelem sv. Ignáce. Zde sloužil svoji primiční mši svatou, složil čtvrtý řádový slib a působil v pastoraci. Žil v přilehlé řádové residenci, kde se také věnoval redakční práci. Zde jej zatkli nacisté a po válce se sem opět vrátil z koncentračního tábora. Jen o málo později jej zde zatkli i komunisté, kteří jej odvedli přímo ze zpovědnice. Roku 1968 bylo v kostele sv. Ignáce na něho slouženo rekviem.

P. Kajpr je na tomto místně připomínán jako p

říklad hodný úcty a následování. Naleznete zde boční kapli, ve které jej lze uctít, a panelovou výstavu, která je mu věnována.

Více informací k P. Kajprovi najdete na webových stránkách kostela sv. Ignáce v Praze.

Zdroj: Kostel sv. Ignáce v Praze, Wikipedia, Katolický týdeník

Soubory ke stažení

(www.cirkev.cz)