Modlitby

Novéna k Božímu Milosrdenství

Na Velký Pátek začíná Novéna k Božímu Milosrdenství. Je duchovní přípravou na Svátek Božího Milosrdenství, který je v neděli po Velikonocích. K tomuto svátku se váží veliké přísliby – odpuštění všech vin a trestů. Novéna spočívá v denní modlitbě korunky k Božímu Milosrdenství.

úcta k Božímu Milosrdenství

Svátek Božího Milosrdenství

novéna k Božímu Milosrdenství

korunka k Božímu Milosrdenství

Papež František: Předávejte dětem víru svým životem z víry

Na svátek Křtu Páně sloužil papež František v Sixtinské kapli ve Vatikánu mši svatou, při níž jako každý rok pokřtil několik novorozenců. Ve své katechezi zdůraznil, že víra se předává doma, kde se žije.

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

V letošním roce papež František pokřtil 27 dětí zaměstnanců Vatikánu, jednalo se o 15 holčiček a 12 chlapečků.

Úkolem rodičů je předávat dětem víru doma

Na začátku své krátké katecheze se papež vrátil k otázce, která je pokládána rodičům na začátku křestního obřadu: „Co pro své děti žádáte?“ a dále pokračoval: „A všichni jste řekli: Víru. Žádáte od církve víru pro svoje děti, a každé z nich dnes dostane do svého srdce, svojí duše Ducha Svatého a dar víry. Tato víra se však musí rozvinout a růst. Někdo mi možná řekne: ´Ano, ano musejí studovat…´ Ano, až budou chodit na katechismus budou dobře studovat víru, naučí se katechismu. Avšak dříve než bude víra studována, je třeba ji předat, a to je práce, která je na vás. To je poslání, které dnes přijímáte: předávat víru, předání víry. To se děje doma, protože víra se vždycky předává v rodinném ´dialektu´, domácím dialektu, domácím prostředí.

Toto je váš úkol: předávat víru příkladem i slovem tím, že budete učit, jak udělat znamení kříže. Toto je důležité. Jsou děti, které se neumějí přežehnat křížem, a když jim povíte, ať se přežehnají, udělají pohyb, o kterém není jasné, co znamená.

Důležité je však předávat dětem víru svým životem víry: ať vidí vaši manželskou lásku, ať vidí pokoj domova, že tam je Ježíš.“

Nikdy se nehádejte před dětmi

A poté dal papež František rodičům ještě jednu radu: Nikdy se nehádejte před dětmi, nikdy. Je normální, že se manželé pohádají, to je normální, a bylo by zvláštní, kdyby tomu tak nebylo. Přete se tak, aby to děti neslyšeli a neviděli. Neznáte úzkost, kterou zakouší dítě, když vidí hádku mezi rodiči. Toto je s dovolením moje rada, která vám pomůže předávat víru. Přít se je ošklivé? Ne vždycky, ale je to normální. Ať to však nevidí a neslyší děti.“

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News)

(www.cirkev.cz)

Zamyšlení biskupa Jana k závěru adventní doby

Milí přátelé,
bratři a sestry,

Gaudete, radujte se, protože Pán je blízko! Těmito slovy sv. apoštola Pavla, resp. touto výzvou, se zahajuje liturgie 3. adventní neděle. Mohli bychom ji však chápat i jako povzbuzení pro každého křesťana, pro kohokoliv z nás. Je to výzva stručná, až nenápadná, ale velmi důležitá. Vždyť, upřímně řečeno, kolik je ve světě mezi námi lidmi radosti a současně kolik je na naší planetě lidí opuštěných, u nichž nestojí nikdo poblíž. Sv. Pavel se ve svém listě Filipanům zmiňuje o radosti, která nemá nic společného s bujarou karnevalovou zábavou a veselím, s něčím, co si vždy jen my sami uměle vytváříme s menším či větším úspěchem, a navíc jen na čas, pro pomíjivou chvilku. Sv. Pavel má na mysli radost srdce, vnitřní hluboký stav duše, něco, co má svou příčinu mimo nás, co bychom si nemohli vytvořit, ani vymyslet. Pravá lidská radost se dostavuje jako reakce na přítomnost, nebo blízkou přítomnost něčeho jedinečného, krásného a ušlechtilého nebo někoho, s nímž se setkat, je pro nás nezaslouženým pohlazením. Radost se nemůže vynutit, radost nelze předstírat, na radostné lidi se nedá hrát. Avšak stojí za to, radovat se z nového rána, do kterého se probouzíme, aniž bychom pro střídání noci a dne byli schopni udělat cokoliv. Je oprávněné se radovat z možnosti usínání po skončeném dni s klidným a čistým srdcem. Raduje se člověk, jemuž bylo odpuštěno a opět získal ztracenou důvěru. Radost srdce vás zaplaví při pomyšlení, že nejste na tomto světě bez blízkých milujících bytostí a přátel. Zaradujete se, když si uvědomíte, že Bůh má s vámi svůj plán, že po vás neslídí, ale stojí za vámi, že jste Jím osobně milováni, že je s vámi počítáno, že i kvůli vám na tuto zem přišel Spasitel Ježíš Kristus. Gaudete! Radujte se! Ano, gaudeamus! Radujme se! Kristus přijde i podruhé a je blízko, blíž, než tomu bylo např. včera či před rokem.
49350

(www.dltm.cz)

Naléhavý úmysl papeže Františka na měsíc říjen

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc říjen 2018

Za jednotu církve proti Zlému, působícímu vzdálení od Boha a rozdělení křesťanského společenství.

Měsíc říjen patří růženci a papež František, mající prst na pulsu doby, vyzývá všechny věřící, aby se ho v tomto měsíci modlili každý den. Máme se obracet k Matce Boží a archandělu Michaelovi, aby chránili církev od ďábla, který usiluje o rozdělení Boha a člověka – o rozdělení lidí mezi sebou. Také bolestné poznání rozsahu pohlavního zneužívání, zneužití moci a manipulace se svědomím jak ze strany kněží a zasvěcených osob, tak i laiků k tomu rozštěpení v poslední době přispělo – což využívá dovedně „úhlavního nepřítele lidské přirozenosti“ (Ignác z Loyoly, Duchovní cvičení, 136).

V křesťanské tradici má zlo různá pojmenování: Satan (žalobce, nepřítel), ďábel (pomlouvač, klevetník, ten, kdo rozděluje a zasévá nesváry). Biblická tradice hovoří o svůdci světa, otci veškeré lži, o Luciferovi, který představuje sebe jako anděla světla, vystupuje pod rouškou dobra, vede k podvodu a klamu. Jak jsme tedy viděli, zlo se ukazuje v různých převlecích, a tak ztěžuje a zabraňuje poslání církve – hlásání evangelia. Dokonce usiluje o to, aby evangelium bylo zneváženo a zhanobeno. Necháváme-li se bez boje spoutávat náruživostmi, které nás odvádějí od pravého života – přepychem, marnivostí a pýchou – pak ulehčujeme práci Zlému a snadněji nás uchvacuje. Zlý dokonce dokáže pomalu převrátit také naše zprvu dobré záměry, aby tak člověka postupně zatáhl do svých zpustlých záměrů.

Papež František v listě z 20. srpna 2018 napsal, že „trpí-li jeden, trpí všichni“. Když si skoro až zoufáme nad zraněními církve, prospěje nám, budeme-li se spolu s Marií „více věnovat modlitbě“ (Duchovní cvičení, 319) a usilovat o růst v lásce a  věrnosti církvi. Podobně, když v důsledku individuálních selhání v církvi zakoušíme bezútěšnost, prospěje nám modlitba, která nás učí „čelit různým znepokojením a útokům nepřítele“ (Duchovní cvičení, 320). 

Proto Svatý otec vybízí všechny věřící k intenzivnější – osobní i společné – modlitbě během měsíce října, a to každodenní modlitbou růžence. Víme, že Panna Maria zůstala pod křížem, i když se apoštolové – až na jednoho – rozutekli. Ona nám pomůže, abychom i my pod Ježíšovým křížem setrvali. Proto papež dále žádá, abychom po každé modlitbě růžence připojili také nejstarší mariánskou modlitbu Pod ochranu tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji. Archanděl Michael je knížetem nebeského vojska a ochráncem církve, protože „kdykoli se v něčem zvlášť projevuje podivuhodná moc, uvádí se, že je poslán Michael, jehož jméno je Kdo jako Bůh, aby se poznalo podle skutku i podle jména, že nikdo nemůže vykonat, co může vykonat svou mocí Bůh“. „Tehdy nastal na nebi boj: Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem; drak a jeho andělé se postavili proti nim, ale neobstáli a přišli o svoje místo na nebi. Velký drak – starý had, nazývaný ďábel a satan, svůdce celé země – byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním“ (Zj 12,7–9).

Svatý otec prosí věřící celého světa o modlitbu, aby svatá Matka Boží chránila svým pláštěm církev před útoky Zlého, a zároveň ji vedla k vyznání vin, pochybení a zneužití, spáchaných v přítomnosti i minulosti. Vyznání vin a odpuštění povede k obnovení sil, které vezmou zlu expanzivní sílu.

Modleme se po každém růženci v měsíci říjnu: 
Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen.

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.

Příloha ke stažení.

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2018 naleznete zde.

(Zdroj: Apoštolát modlitby, Pavel Ambros SJ)

(www.dltm.cz)