Nezařazeno

Papež jmenoval Stanislava Přibyla novým biskupem Diecéze litoměřické

Papež jmenoval Stanislava Přibyla novým biskupem Diecéze litoměřické

Zdroj:cirkev.cz
23. 12. 2023, 12.10

Dnes, v sobotu 23. prosince 2023, jmenoval papež František nového biskupa Diecéze litoměřické. V pořadí 21. biskupem litoměřickým se stane redemptorista Stanislav Přibyl, současný generální sekretář České biskupské konference a administrátor poutního místa Horní Police v litoměřické diecézi. Nový biskup bude uveden do úřadu 2. března 2024, kdy také přijme biskupské svěcení.

image:Image 48/source/orig/47781_p-stanislav-pribyl.jpg
 
 

Informaci o novém biskupovi oznámil v litoměřické katedrále sv. Štěpána 23. prosince za přítomnosti současného litoměřického biskupa Jana Baxanta, kněží a věřících rada Apoštolské nunciatury v České republice, Mons. Giuseppe Silvestrini, který zastoupil apoštolského nuncia v ČR Judu Thaddea Okola, který se účastnil mše svaté v pražské katedrále sloužené za oběti tragédie na Filozofické fakultě UK.

„Je den státního smutku za zemřelé při čtvrteční střelbě na Filozofické fakultě UK v Praze. Právě jsme jejich památku uctili minutou ticha a pomodlili se modlitbu Anděl Páně za jejich duše, jejich rodiny, kteří truchlí za své blízké,“ vzpomenul Mons. Silvestrini a dodal: „Dnes Apoštolská nunciatura přináší radostnou zprávu vám všem v litoměřické diecézi, Papež František jmenoval otce Stanislava Přibyla biskupem litoměřické diecéze.“ 

Nově jmenovaný litoměřický biskup Stanislav Přibyl uvedl: „Mezi jmenováním a zveřejněním se událo mnoho věcí. Především tragické události na Filozofické fakultě UK, kde jsem doktorandem, tak se mě to dotýká velmi zblízka. V Galerii Uffizi ve Florencii je obraz Narození Páně od jednoho holandského mistra. Postavy, které jsou ve tmě, se sklánějí nad Ježíšem, který září. To je možná symbol těch letošních Vánoc, poznamenaných takovou temnotou násilí, bolesti a smutku. On je tím, kdo přináší světlo, je Světlem, je strážcem světla, je malý, ale tato jiskřička zažehuje velké světlo. To světlo se však šíří od Boha k člověku a od člověka k člověku, asi jako když si zapalujeme jeden od druhého svíčku. Ježíš je Bohem útěchy, který se stal člověkem, a tak se mi může podívat do očí… a já jemu. Je snad něco útěšnějšího než to, že se mohu podívat do očí někomu, kdo mě miluje?“ Uvedl P. Stanislav Přibyl a dodal: „O svém jmenování jsem se dověděl na 3. neděli adventní. Mám radost a současně mě naplňuje bázní fakt, že na mě Bůh shlédl v tak zodpovědném poslání. Dnešní zveřejnění jmenování je potom možné chápat jako vánoční dar: rozhodně je to velké obdarování pro mě, a doufám, že i pro celou diecézi, kterou jsem si zamiloval už před 15 lety, když jsem přišel do Litoměřic jako generální vikář. Po Bohu chci vyjádřit svou vděčnost za důvěru papeži Františkovi a Mons. Janu Baxantovi, mému předchůdci, za jeho službu. Těším se na ty, kteří mi budou svěřeni: jsem tu s vámi a jsem tu pro vás!“

Biskupské svěcení a zároveň uvedení P. Stanislava Přibyla do úřadu se uskuteční v sobotu 2. března 2024 při mši svaté od 11 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Do této doby bude apoštolským administrátorem litoměřické diecéze biskup Jan Baxant, který ke jmenování svého nástupce uvedl: „Jedenadvacátému biskupovi litoměřickému, mému kdysi žákovi, posléze spolupracovníku a nyní nástupci, vyprošuji moudrost Ducha Svatého a laskavost Panny Marie. Dobrý pastýř Kristus ho, jako biskupa, určil za nástupce apoštolů. Na jeho novou cestu do diecéze, kterou zná a má ji rád, a o níž ví, že je kamenolomem i zahradou, mu přislibuji duchovní podporu modlitby a bratrské přízně. Zpráva o jeho jmenování mě potěšila a papeži Františkovi jsem vděčný, že takto rozhodl.“

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR se narodil 16. listopadu 1971 v Praze – Strašnicích. Vystudoval Střední průmyslovou školu zeměměřickou. Po maturitě nastoupil do noviciátu v polské Lubaszowé (1990–1991) a následně složil řeholní sliby v kongregaci redemptoristů. V letech 1991–1996 studoval na KTF UK a zároveň absolvoval formaci v pražském Arcibiskupském semináři. Po vysvěcení na kněze v roce 1996 byl farním vikářem na Svaté Hoře (1996–1999) a farářem tamtéž (1999–2008). V letech 2002–2011 zastával úřad provinciála pražské provincie redemptoristů.

V roce 2004 se stal prezidentem Arcidiecézní charity Praha. Působil zde do konce roku 2008. V témže roce byl jmenován členem kněžské rady v Pražské arcidiecézi.

V roce 2012 získal na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze licenciát teologie, v roce 2014 získal tamtéž doktorát z teologie. V roce 2019 dokončil magisterské studium na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oboru finance a management. V současné době se věnuje na FF UK studiu dějin výtvarného umění se zaměřením na osobnost třetího pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna.

Mezi lety 2009 a 2016 působil ve funkci generálního vikáře litoměřické diecéze. Od 1. října 2016 pracuje jako generální sekretář České biskupské konference; vede sekretariát této organizace zastřešující činnost katolické církve v ČR a mluví za ni v médiích.

Mezi jeho oblíbené činnosti patří hudba, především hra na varhany, a také fotografování. Komunikuje na různých úrovních polsky, německy, anglicky, italsky a francouzsky.

Diecéze litoměřická byla založena bulou papeže Alexandra VII. ze dne 3. července 1655, a byla vydělena z území arcidiecéze pražské. Zaujímá plochu 9 393 km², má 10 vikariátů, 384 farností a nachází se v ní 1265 samostatně stojících kostelů a kaplí. V pořadí 20. diecézním biskupem je od roku 2008 Jan Baxant, který 8. října 2023 dosáhl kanonického věku 75 let a podal rezignaci na úřad sídelního biskupa do rukou papeže.

Papež František na 3. neděli adventní: Předávejme dál Ježíšovo světlo

Anděl Páně na 3. neděli adventní: Předávejme dál Ježíšovo světlo

17. 12. 2023, 21.02

Na třetí neděli adventní, kterou také nazýváme radostnou, během katecheze před modlitbou Anděl Páně, se papež František vrátil ke svědectví Jana Křtitele o světle, kterým je Kristus. Mezi více než 22 tisíci věřícími shromážděnými na Svatopetrském náměstí bylo mnoho dětí, které přinesly Jezulátko k papežskému požehnání.

image:Image 48/source/orig/47309_cq5dam-thumbnail-cropped-750-422-2023-12-17t204159-635.jpeg
 
Vatican Media

V promluvě k věřícím shromážděným k modlitbě Anděl Páně se papež František zamýšlel nad tím, co znamená svědčit o světle, jak o tom vypráví čtení z evangelia o třetí adventní neděli o Janu Křtiteli, kterého Bůh poslal, aby vypovídal o Ježíšově příchodu na svět.

“Mnoho lidí se těšilo na setkání s Janem Křtitelem. Poslouchali ho zejména kvůli jeho důslednému a upřímnému způsobu bytí, kterým se lišil od slavných a mocných, kteří si více pěstovali svůj zevnějšek než charakter. Janův autentický, svobodný a odvážný duch pomáhal motivovat ostatní, aby se snažili lépe a více, aby se stali vzorem dobrého života,“ řekl papež. „V každé době Pán posílá takové muže a ženy. Umíme je rozpoznat? Snažíme se učit z jejich svědectví a necháváme se jimi vyzývat?“

“Janova jasná povaha pramenila z toho, že svědčila o světle Kristově, o Ježíši přicházejícím na svět, o Beránkovi Božím, Bohu, který zachraňuje“, vysvětlil papež a připomněl, že sám Jan řekl zástupům, že není světlem ani Mesiášem, ale hlasem, který doprovází své bratry a sestry ke Slovu, je lampou, zatímco světlem je Kristus. „Pouze Kristus vykupuje, osvobozuje, uzdravuje a osvěcuje“, řekl papež.

“Svědectví Jana Křtitele nám ukazuje, že pouze v Bohu nacházíme světlo života a že díky Boží milosti můžeme být lampou, která svítí a pomáhá druhým najít cestu k setkání s Ježíšem prostřednictvím služby druhým, pokory a poctivosti našeho života,“ uzavřel svou promluvu Svatý otec.

V závěru pravidelné nedělní modlitby papež František vyzval k ukončení válečného „terorismu“ a odsoudil izraelský vojenský útok na katolickou farnost Svaté rodiny v Gaze, při kterém byly zabity dvě křesťanky a zničen klášter Misionářek lásky.

(www.cirkev.cz)

Misijní neděle – 22. října

Srdečně Vás zveme ke společnému slavení Misijní neděle, která nám přibližuje důležitost setkání s lidmi na různých místech světa, všude tam, kde je hlásáno Kristovo evangelium. I ti nejvzdálenější od nás, nám mohou být inspirací v pomáhání.

Poděkování Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, u příležitosti oslavy 50 let kněžství

Drazí,

rád bych učinil ohlédnutí za pátečním večerem dne 23.06.t.r. a ze srdce poděkoval všem, kteří setkání u příležitosti mého zlatého kněžského jubilea organizovali, chystali vše do posledního detailu, a všem, kteří se setkání účastnili s dobrou vůlí a štěstím v duši. Jaké máme my, křesťané a katolíci, a my, kněží, důvody k radosti? V těchto dnech jsem o tom často přemýšlel. Nevychází mi jako odpověď nic jiného než to, že je to víra v Boha, niterný vztah k Němu, ale i nepředstíraná láska k lidem. Člověk, který v Boha věří, avšak i ten, který víru v Boha u druhých respektuje, je v dispozici pro vznešené věci: nebojí se být s druhými pohromadě, drží s druhými, nestydí se být jedním z mnohých, přeje druhým víc než sobě, prostě cení si přátelství a má druhé rád. Takové lidi jsem o posledním večerním pátku v naší katedrále potkal a následně i v rezidenci pak zakoušel, jak krásná a noblesní to je realita.

Prosím, přijměte můj srdečný dík za to, že ve Vás mám tolik přátel, a že Vás mohu mít rád nikoliv „ex offo“ jako služební povinnost, ale spontánně, živě a opravdově. Promiňte mi však, že jste mnozí na kratičké osobní stisknutí ruky a výměnu několika milých slov museli čekat tak dlouho. Skutečné setkání se ale nedá urychlovat.

Bůh Vám všem žehnej a Vaši štědrost odměň!

+ Jan
 

242477

Nové zvony pro kostel v Horním Prysku

Nové zvony pro kostel v Horním Prysku

Milena Davídková 14.června 2023

Dne 23. května 2023 byly přivezeny do obce Prysk z německého Passau ze zvonařské firmy Rudolfa Pernera 4 darované zvony, odlité v roce 1958, ze zrušeného kostela v městě Schwabach – Vogelherd u Norimberka: sv. Walburga 280 kg (tón c2), sv. Alžběta 160 kg (tón es2), sv. Sebald 135 kg (tón f2) a sv. Martin 100 kg (tón g2). Spolu s nimi dva nové zvony odlité firmou Rudolf Perner v Passau: Sv. Petr 712 kg (tón g1) a sv. Pavel 420 kg (tón b1).

Všechny zvony budou požehnány 24. 6. 2023 v Horním Prysku před kostelem sv. Petra a Pavla a vyzdviženy do věže a ještě ten den budou vyzvánět. 

Slavnosti se zúčastní také přátelé z farnosti Schwabach a bývalí němečtí obyvatelé obce Prysk a jejich potomci. (viz pozvánka).
Na zvony a jejich zavěšení přispěl:  Česko- německý fond budoucnosti, Obec Prysk, Farnost Horní Prysk, obyvatelé obce Prysk, němečtí rodáci a SZIF prostřednictvím MAS Český sever.

(www.dltm.cz)