Archiv článků za měsíc: Červen 2021

Kázání nejen pro děti – 13. neděle v mezidobí

Nedělní videokázání (nejen) pro děti – 13. neděle v mezidobí

Přinášíme vám pravidelné videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti k 13. neděli v mezidobí.
Publikováno: 26. 6. 2021 15:00

Evangelium (Mk 5,21-43)

Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký zástup. Když byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“ Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením, mnoho zkusila u mnoha lékařů a celý svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř. Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatu. Řekla si totiž: „Jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena.“ A hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého neduhu vyléčena. Ježíš ihned v sobě poznal, že z něho vyšla (zázračná) moc. Obrátil se proto v zástupu a zeptal se: „Kdo se to dotkl mých šatů?“ Jeho učedníci mu odpověděli: „Vidíš přece, jak se lidé na tebe tlačí, a ptáš se: Kdo se mě to dotkl!“ Ale Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, která to udělala. Tu přišla ta žena, celá ustrašená a rozechvěná – věděla dobře, co se s ní stalo – padla před ním na zem a pověděla mu celou pravdu. On jí na to řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď zdráva, (zbavena) svého neduhu!“ Zatímco ještě mluvil, přišli lidé) (z domu představeného synagogy se zprávou: „Tvá dcera umřela. Proč ještě Mistra obtěžuješ?“ Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy: „Neboj se, jen věř!“ Nedovolil nikomu, aby šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k tomu představeného synagogy a viděli tam rozruch, (lidi), jak pláčou a velmi naříkají. Vešel dovnitř a řekl jim: „Proč jste tak rozrušeni a pláčete? Dítě neumřelo, jenom spí.“ Posmívali se mu. On však všechny vykázal ven, vzal s sebou otce dítěte i matku a své společníky a šel (do světnice), kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: „Talitha kum!“, to znamená: „Děvče, říkám ti, vstaň!“ Děvče ihned vstalo a chodilo – bylo jí dvanáct let. (Lidé) byli úžasem jako bez sebe. (Ježíš) jim přísně přikázal, že se to nikdo nesmí dovědět, a řekl jim, aby jí dali jíst.

Sbírka Diecézní charity Brno pro postižené tornádem

Sbírka na pomoc lidem zasaženým tornádem. Děkujeme za vaši pomoc.

25. června 2021

Jižní Moravou se ve čtvrtek večer a v noci na pátek přehnala silná bouře s krupobitím a tornádem a zanechala po sobě mohutné škody. Vyžádala si oběti na životech a zranily se při ní stovky lidí včetně dětí. Charita bezprostředně pomáhá v zasažených oblastech a vysílá intervenční týmy. Diecézní charita Brno organizuje sbírku na pomoc zasaženým lidem po ničivém tornádu na Hodonínsku a Břeclavsku. Dary budou využity na pomoc v konkrétních obcích.

Přispět na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou na jižní Moravě můžete prostřednictvím sbírkového účtu 4211325188/6800, s variabilním symbolem 2002. Podpořit je můžete také formou DMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90 nebo trvalou DMS TRV DCHB 30, 60, 90. Aktuální informace a možnosti pomoci naleznete na stránkách www.pomoctornado.charita.cz. Zapojit se můžete také jako dobrovolník.

„Zdálo by se, že situace lidi srazila na kolena, ale opak je pravdou. Spousta lidí přichází, aby pomohli. Jedni přivezou polévku, abyste při odklízení trosek měli co jíst, jiní přinesou pečené maso. Další darují plachtu, abyste si měli čím zakrýt barák, a nic za to nechtějí,“ říká Veronika Slavíková z Diecézní charity Brno, která popisuje situaci v obci Lužice u Hodonína. 

Charita organizuje ve spolupráci s Krizovým štábem JMK pomoc psychosociálních týmů, které budou na místě operovat v následujících dnech, mapovat situaci a poskytovat podporu konkrétním lidem.

Rada ředitelů Charity Česká republika rovněž na pomoc zasaženým oblastem odsouhlasila uvolnění 500 tisíc korun z krizového fondu Charity ČR.

Jižní Morava zasažená tornádem

FINANČNÍ SBÍRKA

Sbírkový účet
4211325188/6800
VS: 2002

Platby ze zahraničí
IBAN
CZ36 6800 0000 0042 1132 5188
SWIFT / VBOECZ2XXXX

QR platba

 DÁRCOVSKÁ SMS

DMS na číslo: 87 777 

ve tvaru
DMS DCHB 30
DMS DCHB 60
DMS DCHB 90

(www.charita.cz)

40. výročí zjevení Panny Marie v Medžugorji

40. výročí zjevení Panny Marie v Medžugorji je velikým znamením doby pro celý svět. Kéž bychom pochopili toto poselství míru a pokoje a přijali slova Panny Marie, která nás přišla připravit na budoucí události ve světě. Přišla jako Matka, která z lásky chce pomoci svým dětem, aby změnily svůj život a rozhodly se pro lepší cestu. Kdo toto pozvání neodmítne, pozná velikost vnitřního štěstí, které nejde najít žádným jiným způsobem, než v Bohu. 🌼

Přímé přenosy v den výročí můžete sledovat skrze tyto odkazy:

Sledování PŘÍMÉHO PŘENOSU modlitebního programu
z medžugorského kostela – 
62.75.216.148/

www.medjugorje.hrwww.medjugorje.sk, www.svetlomariino.skwww.medjugorje.store, https://www.medjugorje.ws/cs/, https://www.facebook.com/radiomirmedjugorje/

 

Modlitby a sbírka na pomoc obětem ničivého tornáda 24.6. na Hodonínsku

Biskupové se modlí za oběti ničivého tornáda na jižní Moravě

Čeští a moravští biskupové jsou duchovně nablízku všem, kteří byli zasaženi včerejším ničivých tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku, modlí se za oběti této katastrofy a vyzývají všechny, kdo mohou, aby pomohli s odstraněním následků této pohromy. Brněnský biskup Vojtěch Cikrle vyhlásil na tuto neděli mimořádnou kostelní sbírku na pomoc zasaženým. Podporu nabízí také Diecézní charita Brno, která rovněž vyhlásila mimořádnou sbírku.
Publikováno: 25. 6. 2021 8:45

Ilustrační foto: Wikimedia

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle vyhlásil dnes ráno na tuto neděli 27. června 2021 mimořádnou kostelní sbírku. „Na tuto neděli 27. června 2021 vyhlašuji mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy. Vyzývám ve farnostech také dobrovolníky, zdravotníky a všechny, kteří by mohli účinně pomoci s odstraněním následků včerejší živelné pohromy, aby se zapojili. Děkuji všem, kteří pomohou, i všem, kteří přispějí finančně. Děkuji také těm, kteří se za lidi v postižených oblastech modlí. Jsem s vámi všemi spojený v modlitbě,“ vzkazuje biskup Vojtěch Cikrle.

Diecézní charita Brno také vyhlásila mimořádnou sbírku na pomoc zasaženým tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku.

 
(www.cirkev.cz)

Kázání nejen pro děti – 12. neděle v mezidobí

Nedělní videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti

Přinášíme vám nový díl nedělního videokázání P. Romana Vlka na tuto neděli.
Publikováno: 20. 6. 2021 6:00
Evangelium (Mk 4,35-41)

Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Rozpustili tedy zástup a vzali (Ježíše) s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď, a ta se už plnila vodou. On však ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: „Mistře, je ti jedno, že hyneme?“ Probudil se, pohrozil větru a poručil moři: „Mlč! Buď zticha!“ A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Jim pak řekl: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“ Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali se mezi sebou: „Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?“

(www.cirkev.cz)

Novéna k 40. výročí zjevení Panny Marie v Medžugorji

NOVÉNA K 40. VÝROČIU ZJAVENÍ PANNY MÁRIE V MEDŽUGORÍ

 

Drahí priatelia, pozývame vás k modlitbe novény k Panne Márii ako poďakovanie za všetky milosti, ktoré sme prijali na jej príhovor pred Najvyšším.
Novénu sa začíname modliť spoločne s farnosťou Medžugorie 15. júna 2021. Počas novény budeme tí, ktorí žijeme v Medžugorí, vystupovať každý deň na Podbrdo. Pripojte sa k nám každý deň modlitbou slávnostného ruženca na tieto úmysly:
1. deň – modlime sa za vizionárov
2. deň – modlime sa za kňazov, ktorí slúžia vo farnosti Medžugorie
3. deň – modlime sa za veriacich farnosti Medžugorie
4. deň – modlime sa za zodpovedných v Cirkvi
5. deň – modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí boli v Medžugorí
6. deň – modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí prídu do Medžugoria
7. deň – modlime sa za uskutočnenie všetkých plánov, ktoré má Boh
prostredníctvom Medžugoria
8. deň – modlime sa za všetky modlitbové skupiny a centrá vo svete, ktoré sú spojené
s Medžugorím
9. deň – modlime sa na úmysly Kráľovnej pokoja

(www.svetlomariino.sk)