Archiv článků za měsíc: Duben 2022

Národní pochod pro život tuto sobotu v Praze

Každá připomínka jedinečnosti a hodnoty lidského života má svůj smysl, stejně jako ochrana maličkých a bezbranných, kteří nemají svůj hlas, aby mohli říct svůj názor, protože se ještě nenarodili. A je mnoho těch, kteří se narodili, protože se našel někdo, kdo mamince, která nevěděla, zda si má dítě nechat, pomohl. I takové příběhy připomíná každý rok Pochod pro život.

Církev se rozloučila s P. Prof. Ignácem Antonínem Hrdinou, O. Praem.

Církev se rozloučila s P. Prof. Ignácem Antonínem Hrdinou, O. Praem.

Zdroj:Arcibiskupství pražské
28. 4. 2022, 13.35
V bazilice Nanebevzetí Panny Marie na pražském Strahově se ve čtvrtek 28. dubna veřejnost rozloučila s premonstrátským knězem a církevním právníkem P. Prof. JUDr. Ignácem Antonínem Hrdinou, DrSc., O. Praem.
Náhled

Zádušní mši svatou celebroval kardinál Dominik Duka. Kázání měl opat strahovského kláštera P. Daniel Peter Janáček, O.Praem. „Byl povolán na věčnost v den výročí sňatku svých rodičů. Byl brilantním profesorem i mužem paradoxů. Považoval se za dítko štěstěny a byl vděčný za život. Čeho jsme si na něm vážili? Především jeho pevnosti a věrnosti ve víře. Věřil nejen v Boha, ale i Bohu. Za kanonii se každý den modlil jeden desátek růžence. Vážili jsme si jeho pracovitosti. Byli jsme vděční za jeho nenafoukanost a pokoru,“ prohlásil před zaplněným chrámem opat.

P. Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O. Praem. se narodil 6. března 1953 v Praze, kde strávil i celé dětství. V červenci 1970 vstoupil tajně do noviciátu u strahovských premonstrátů, se kterými se pak věčnými sliby 25. března 1975 spojil na celý zbytek života. Studoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích a 23. května 1977 přijal v Krakově tajně jáhenské a kněžské svěcení. Do konce komunismu pracoval v České katolické charitě (1975-88) a Středočeských dřevařských závodech (1988-90), zároveň vystudoval Právnickou fakultu UK. Po Sametové revoluci začal veřejně působit jako kněz (farář na Strahově 1990-2006) a přijal i roli provizora ve správě strahovské kanonie (1991-2018). Vedle působení duchovního se pak po celý zbytek života věnoval kanonickému právu, jak v oblasti akademické (studium a doktorát na Katolické univerzitě v Lublinu 2004, docentura v oboru právních dějin na KTF UK 2002 a profesura na CMTF UP  2008, výuka na TF JČU v Českých Budějovicích, FP ZČU v Plzni, KTF UK v Praze), tak praktické (soudce Arcidiecézního soudu v Praze 1996, Interdiecézního církevního soudu České provincie 2002, soudní vikář Arcidiecéze pražské a předseda Metropolitního církevního soudu 2014 a následně jeho 1. místopředseda od roku 2019). Vedle zájmu o biblické vědy se P. Ignác věnoval po celý život především právu, zvláště jeho teorii a historii. Sepsal učebnice, nesčetné množství publikací a článků, jako výtečný a erudovaný řečník rád zajímavě a jiskrně přednášel. Za četné překlady na poli spirituality, práva a dějin a mnohou praktickou právní pomoc mu vděčí čeští i slovenští premonstráti a premonstrátky a nejen oni.

Zemřel po dlouhé těžké nemoci 22. dubna 2022 ve věku 69 let.

(www.zpravy.cirkev.cz)

Strahov se loučí s otcem Ignácem Antonínem Hrdinou

Strahov se dnes loučí se svým výjimečným a nesmírně erudovaným spolubratrem, otcem Ignácem Antonínem Hrdinou.  Kéž mu Pán bohatě odplatí jeho dlouholetou službu na vinici Páně a nesmírně bohatou činnost pedagogickou, publikační i překladatelskou a kéž jej jeho svatí patronové doprovodí do nebeského království.  R.I.P.