Archiv článků za měsíc: Únor 2024

Úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na únor 2024

Úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na únor 2024

 

Svatý otec v únorovém úmyslu Apoštolátu modlitby vyzývá zvláště k modlitbě za nevyléčitelně nemocné. Modleme se, aby nevyléčitelně nemocní i jejich rodiny měli veškerou kvalitní lékařskou péči a nezbytnou lidskou podporu.

image:Image 49/source/orig/48481_img9451.jpg
 
Foto: Klára Kalinová, Člověk a Víra

Úmysl papeže: za nevyléčitelně nemocné

Modleme se, aby nevyléčitelně nemocní i jejich rodiny měli veškerou kvalitní lékařskou péči a nezbytnou lidskou podporu.

Nevyléčitelné nemoci vždy budou klást nesnadné, nezodpověditelné otázky. Nemocným s nepříznivou prognózou máme nabízet péči a úlevu, nikoli smrt. Péče o seniory a osoby na konci života, které je nutno doprovázet pomocí paliativní péče, je odrazem nás samotných, našeho smýšlení o životě, strhává „vyspělé“ společnosti masky. Nemůžeme po pečovatelích chtít, aby své pacienty zabíjeli. Papež František říká: „Pokud budeme toto usmrcování ospravedlňovat, budeme nakonec zabíjet stále více. Odvažuji se doufat, že o tak zásadních otázkách bude možné vést pravdivou debatu, aby život dospěl ke svému přirozenému konci a nepohltila ho všudypřítomná kultura odpisu.“

Národní úmysl: za správce církevního majetku

Modleme se, aby ti, kdo spravují majetek církve, měli dary prozíravosti, odvahy a zodpovědnosti.

Zdrojem všech zrůdných postojů k majetku je nenasytnost. Žádost, jež je v základu lakomství a chamtivosti, roste tím více, čím více je uspokojována. Tyto vášně se léčí tím hůře, čím jsou rozvinutější. Podle svatého Jana Zlatoústého prvním krokem ke svobodě od majetku je „nahlédnout nicotnost věcí a poznat, že bohatství je sluhou pomíjivým a nevděčným, který své pány uvrhá do velkého množství běd“. „Kdo okusil věcí nebeských, snadno pohrdne věcmi pozemskými.“ (Jan Klimak) Kdo neokusí, vždy nakonec odůvodní svůj postoj majetku argumentem, že je vázán péčí řádného hospodáře rozmnožovat svěřené. Položme si otázku, jak máme využívat majetek církve, tak, aby nás neodváděl od jeho pravého smyslu?

(www.cirkev.cz)

Tříkrálová sbírka byla úspěšná

Tříkrálová sbírka hlásí dosud nejvyšší výnos

 

Sčítání letošního ročníku Tříkrálové sbírky je u konce. Štědří dárci letos věnovali na dobročinné účely celkem 172,57 milionů korun, což je zatím nejvíce v historii této celostátní dobročinné sbírky. Největší podíl na tom mají koledníci – ti do více než 27 600 pokladniček vykoledovali celkem 165,23 milionů korun. Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně určen na pomoc lidem v tíživé životní situaci – seniorům, lidem s postižením nebo bez domova, rodinám ohroženým sociálním vyloučením a nemocným.

image:Image 51/source/orig/50438_img5603-1.jpg
Foto: Člověk a Víra

„Děkuji všem, kdo se koledování zúčastnili,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika, která sbírku každoročně organizuje. „Za letošní skvělý výsledek patří poděkování mnoha dobrovolníkům, zejména dětem, mládeži a dospělým organizátorům této celostátní sbírky. A také všem štědrým dárcům za jejich příspěvky. Díky tomuto skvělému výsledku budeme moci účinně pomáhat lidem v nouzi, protože právě jim je výnos Tříkrálové sbírky určen.“

Do Tříkrálové sbírky se každoročně zapojí kolem sedmdesáti tisíc dobrovolníků. Většinou jsou to mladí lidé a děti, kteří v tříkrálových převlecích vyjdou do ulic, aby svým zpěvem a uděleným požehnáním v podobě nápisu K + M + B + potěšili své sousedy a současně tak pomohli lidem v nouzi, kteří se bez cizí pomoci neobejdou.

Sbírka má také výchovnou rovinu. „Pro mnoho mladých lidí tato akce představuje smysluplné využití jejich volného času. Zapojením do Tříkrálové sbírky se nejmladší generace učí být solidární a pomáhat druhým,“ vyzdvihuje smysl akce ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

„Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí desítky tisíc dobrovolníků, zejména do pokladniček vykoledují desítky milionů korun,“ připomíná Gabriela Víšová, hlavní koordinátorka Tříkrálové sbírky.

Koledování tří králů se zapečetěnými charitními pokladničkami v ulicích se uskutečnilo v první polovině ledna, poté následovalo jejich úřední rozpečeťování. Možnost finančně přispívat do Tříkrálové sbírky však mají lidé po celý rok, například přes online koledu na webu Tříkrálové sbírky.

Kde peníze pomohou?

Výtěžek sbírky je rozdělen podle předem daného klíče, do obcí, kde byly peníze vykoledovány, se vrací téměř dvě třetiny (65 %) výtěžku. Dalších 15 % jde na činnost regionální (diecézní) charity. Celkem 10 % putuje na pomoc v zahraničí (zejména na okamžitou pomoc při mimořádných událostech, jako jsou povodně nebo zemětřesení), 5 % použije na celostátní projekty Charita Česká republika a na samotnou organizaci sbírky je ze zákona určena režie ve výši 5 % vykoledované částky.

(www.cirkev.cz)