Archiv článků za měsíc: Březen 2024

Novéna k Božímu Milosrdenství – začíná na Velký pátek

Na Velký pátek začíná milostiplná novéna – novéna k Božímu Milosrdenství. Sám Pán Ježíš tuto novénu svěřil svaté Faustýně při svých zjeveních. Slibuje nesmírné duchovní obdarování – úplné odpuštění všech vin a trestů – o svátku Božího Milosrdenství. Pán Ježíš Faustýně připomíná, že kromě modlitby a hlásání milosrdenství, je třeba také konat skutky milosrdenství. Tedy ne jen o něj prosit, mluvit o něm, ale také ho žít.

novéna k Božímu Milosrdenství

úcta k Božímu Milosrdenství

korunka k Božímu Milosrdenství

Květnou nedělí začíná Svatý týden

Květnou nedělí začíná Svatý týden

 

Jak slavíme jednotlivé dny tzv. Svatého, neboli pašijového, týdne, který začíná Květnou nedělí (letos 24. března) a končí nedělí Zmrtvýchvstání Páně? A co tyto dny znamenají? Připravme se na slavení nejdůležitějších křesťanských svátků v roce.

image:Image 54/source/orig/53359_dsc8836-1.jpg
Ilustrační foto
Foto: Milena Machálková, Člověk a Víra

Květná neděle

Na Květnou neděli, nazývanou In Palmis, si církev připomíná slavný vjezd Krista Pána do Jeruzaléma. 

Přede mší svatou se věřící shromáždí většinou mimo kostel, v rukou drží ratolesti (v našich krajích to bývají větvičky kočiček), které kněz na začátku obřadu pokropí svěcenou vodou a přečte jedno ze čtyř evangelií o vjezdu Páně do Jeruzaléma. Poté je zahájen průvod, který směřuje do kostela, kde bude slavena mše svatá. Při průvodu se zpívají antifony: „Z Jeruzaléma vyšly zástupy naproti Pánu; děti mávaly olivovými ratolestmi a všichni volali: Hosana na výsostech… Lidé prostírali Pánu na cestu své pláště a volali: Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově!“ Pokud se nemůže konat průvod mimo kostel, oslaví se vjezd Páně uvnitř kostela slavnostním vstupem před hlavní mší nebo se alespoň koná na začátku mše svaté krátká připomínka na vjezd Páně do Jeruzaléma.

Při mši svaté se čtou nebo zpívají (vícehlasně) pašije, tj. úryvky z evangelií o utrpení a smrti Ježíše Krista. V římském ritu se s pašijemi můžeme setkat jen dva dny v roce: na Květnou neděli (v jednom ze synoptických evangelií dle ročního cyklu) a na Velký pátek (Janovy pašije). 

Zelený čtvrtek

Tento den si připomínáme poslední večeři, kterou slavil Ježíš se svými apoštoly a při níž ustanovil svátost kněžství i eucharistie (tedy svátost Ježíšova Těla a Krve).

Dopoledne se proto setkávají všichni kněží diecéze se svým biskupem v diecézní katedrále. Tato bohoslužba se nazývá Missa chrismatis a má zdůraznit společenství kněží s biskupem. Kněží, kteří s biskupem koncelebrují, mají být z různých částí diecéze, aby se tak naznačila jednota diecézního kněžstva. Při této bohoslužbě se světí posvátné oleje, jež se budou po celý rok používat ve všech farnostech diecéze k udílení svátostí. Jedná se o oleum infirmorum (olej nemocných), oleum catechumenorum (olej katechumenů) a oleum chrismatis (křižmo). Dále se při této bohoslužbě obnovují kněžské a jáhenské sliby.

Ve večerních hodinách se pak slaví bohoslužba na památku poslední večeře Páně. Svatostánek je před slavením mše svaté prázdný, kněz při mši konsekruje hostie také na Velký pátek, což je jediný den v roce, kdy se neslaví eucharistie. Po postní době (s vyjimkou slavností) se na Zelený čtvrtek poprvé rozezní chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu a rozezvučí se zvony, které poté utichnou až do velikonoční vigilie, podle lidové tradice „zvony odletí do Říma“. 

Po přijímání se za zvuku řehtaček přenáší nádoba s konsekrovanými hostiemi průvodem, v jehož čele se nese kříž, na předem připravené a vyzdobené místo v kostele, kde bude uchována až do přijímání během Velkopátečních obřadů. Na tomto místě se chvílí tiché adorace připomíná Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě. 

Tímto dnem, resp. přesněji večerem, začíná velikonoční triduum, které končí modlitbou večerních chval o Velikonoční neděli.

Velký pátek 

Je to den přísného postu. Podle prastaré tradice je spolu s Bílou sobotou (do západu slunce) jediným dnem v roce, kdy je zakázáno slavení svátostí, vyjma svátosti pokání a pomazání nemocných. Pohřeb se má v tento den konat beze zpěvu, bez varhan a bez zvonění. Je to den přísného postu, neboť se připomíná Ježíšova křížová cesta a ukřižování.

Místo mše svaté se konají, nejlépe kolem třetí hodiny odpoledne, Velkopáteční obřady, které mají tři části: bohoslužbu slova, uctívání kříže a svaté přijímání. Obřady začínají za úplného ticha, kdy kněz a jáhen po příchodu k oltáři pozdraví oltář hlubokou úklonou a vrhnou se tvář nebo pokleknou. Tato prostrace naznačuje jak ponížení člověka „pocházejícího ze země“, tak zármutek a bolest církve.

Podobně jako na Květnou neděli se zpívají (případně čtou) pašije, zpráva o Ježíšově smrti, tentokrát podle evangelisty Jana. Poukazují na Ježíše – beránka a ztotožňují Jeho oběť na kříži s velikonoční obětí na odpuštění hříchů a vítězstvím nad smrtí. Nápis na Ježíšově kříži (INRI – Ježíš Nazaretský, král židovský) napsaný hebrejsky, řecky a latinsky – v tehdejších jazycích, poukazuje na fakt, že Ježíš přináší spásu lidem všech národů. 

Bohoslužbu slova uzavírá 10 starobylých přímluv, které pocházejí již z prvních dob křesťanství. Společně v nich prosíme za církev; za papeže; za služebníky církve a za všechny věřící; za katechumeny; za jednotu křesťanů; za židy; za ty, kdo věří v Boha, ale nevěří v Krista; za ty, kdo nevěří v Boha; za ty, kdo mají odpovědnost za společnost a stát a za ty, kdo trpí. Vyjadřuje se tím, že Kristus zemřel za všechny lidi, i za ty, kdo Ho neznají. 

Poté následuje obřad uctívání kříže, který se přenese za trojité výzvy: „Hle, kříž, na kterém umřel Spasitel světa“ a odpovědi lidu „Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste“ k oltáři. Kříž se uctívá pokleknutím, případně políbením. Oltář se pak pokryje plátnem, připraví se na něm korporál, misál a přenese se nádoba s konsekrovanými hostiemi pro věřící ke svatému přijímání. Obřady končí za úplného ticha.

Bílá sobota

V tento den setrvává církev v modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o Jeho umučení a smrti a také o Jeho sestoupení mezi mrtvé. Očekává v modlitbě a postu Jeho vzkříšení.

Večer po setmění se slaví předvečer (vigilie) nedělní slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Od nejstarších dob je tato noc zasvěcena Pánu, aby podle evangelia byli věřící s hořícími lampami v rukou podobni těm, kteří očekávají Pána, až znovu přijde, aby je nalezl, jak bdí, a přivedl ke svému stolu. 

Obřady začínají většinou venku před kostelem, lid se shromáždí u zapáleného ohně, který kněz požehná a do připravené velikonoční svíce – paškálu rydlem vyryje kříž a řecká písmena alfa a omega se slovy: „Kristus včera i dnes, začátek i konec, alfa i omega, Kristus je Pán všech věků, on vládne dějinám, jeho je království i moc i sláva po všechny věky věků. Amen.“ Poté může do paškálu zasadit pět kadidlových zrn na způsob kříže. Paškál je zapálen od nového ohně a se slovy „Světlo Kristovo“ je přenesen před kostel, kde si od něho zapalují své svíce i ostatní věřící, kteří poté jen za svitu svící přichází do ztemnělého kostela.

Po velikonočním chvalozpěvu – Exultet – začíná bohoslužba slova. Sedm čtení ze Starého zákona (případně alespoň tři) připomínají podivuhodné skutky, které činil Bůh svému lidu od počátku, tj. od stvoření světa. Po každém čtení následuje responsoriální žalm s chvílí tichého usebrání. Po posledním čtení ze Starého zákona se rozsvítí světla, rozeznívají se zvony i hudba a kněz začne zpívat chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu a následuje čtení epištoly, slavnostní zpěv Aleluja a evangelium.

Další částí Velikonoční vigilie je křestní bohoslužba. Zpívají se litanie, poté kněz posvětí vodu v křtitelnici a ponoří do ní paškál. Jsou-li ve farnosti katechumeni, je jim v tomto okamžiku udělena svátost křtu. Dále mše svatá pokračuje slavením eucharistie, k dosažení plnosti se doporučuje přijímat pod způsobou chleba i vína.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně 

Na Boží hod velikonoční se slaví mše svaté už v plně radostném duchu. Připomíná se nejdůležitější událost křesťanské víry, kdy mrtvý Ježíš vstal z hrobu k novému životu a tím zničil hřích a smrt. Tato událost je natolik zásadní, že se slaví celých osm dní, následuje tedy velikonoční oktáv. Doba velikonoční pokračuje po celých padesát dní od neděle Zmrtvýchvstání až do neděle Seslání Ducha Svatého.

(www.cirkev.cz)

Jak se připravit na svátost smíření?

Jak se připravit na svátost smíření?

 

Příprava na Velikonoce pro většinu katolíků znamená také zpověď. Jak se na tuto svátost připravit, abychom očistili svá srdce, smířili se s Bohem, církví i bližními, a mohli se tak opětovně radovat z blízkosti Krista?

image:Image 54/source/orig/53391_img5273.jpg
Ilustrační foto
Foto: Lucia Kralová, ČaV

V tom nám může pomoci několik rad z příručky „Pečuj o své srdce!“, kterou papež František nechal rozdat na náměstí sv. Petra v neděli 22. února 2015 při modlitbě Anděl Páně. Nabízí mimo jiné i tzv. zpovědní zrcadlo užitečné ke zpytování svědomí, kdy se ptáme sami sebe, čeho zlého jsme se dopustili a co dobrého jsme opomněli ve vztahu k Bohu, k bližním i k sobě samým.

„Postní doba je poutí obrácení, jejímž středem je srdce,“ řekl papež František. Je proto třeba pečovat o své srdce, aby se nestalo náměstím, na němž může volně pobíhat kdekdo, ale kde zcela chybí Ježíš.“  

Zpovědní zrcadlo:

Ve vztahu k Bohu

Obracím se na Boha jedině tehdy, když něco potřebuji?

Účastním se mše svaté o nedělích a zasvěcených svátcích?

Zahajuji a zakončuji každý den modlitbou?

Nepoužívám nepatřičně („nadarmo“) jméno Boží ani jméno Panny Marie a svatých?

Nestyděl jsem se přiznat, že jsem křesťan?

Co dělám pro svůj duchovní růst? Jak to vypadá? Jak často se této oblasti věnuji?

Bouřím se proti Božím plánům a záměrům?

Nesnažím se Boha dotlačit k tomu, aby konal mou vlastní vůli?

Ve vztahu k bližním

Dokážu odpouštět druhým, vžívat se do jejich těžkostí a pomáhat jim?

 Nepomlouval jsem? Nekradl jsem? Nezneužíval jsem ty, kdo jsou slabí a bezbranní?

 Nejsem plný nenávisti, hněvu a nespravedlnosti?

 Starám se o chudé a nemocné?

 Nestydím se za vzhled nebo chování svých bratří a sester?

 Jsem čestný vůči každému člověku, nebo podporuji „kulturu vyčleňování“?

 Nepodněcoval jsem někoho ke špatnému jednání?

 Držím se manželské a rodinné morálky tak, jak nás tomu učí evangelium?

 Jak naplňuji svou zodpovědnost za výchovu vlastních dětí?

 Ctím a respektuji své rodiče?

 Odmítl jsem přijmout nově počatý život?

 Dopustil jsem se zničení daru života (i nenarozeného)? Nenapomáhal jsem k tomu?

Chráním přírodní prostředí?

Ve vztahu k sobě

Nejsem napůl světákem a napůl věřícím?

Nepřeháním to s jídlem, pitím, kouřením a zábavami?

Nestarám se přehnaně o své tělesné zdraví a o svůj majetek?

Jak využívám čas, který mám k dispozici?

 Nejsem líný?

 Chci, aby mě všichni obsluhovali?

 Vážím si čistoty srdce, myšlenek i jednání a snažím se tuto oblast kultivovat?

 Nespřádám odplatu? Neživím v sobě nenávist?

 Jsem tichým a pokorným nástrojem pro budování pravého pokoje?

Samotný průběh svátosti smíření je k dispozici na stránkách Liturgie.cz

Převzato z webu Biskupství brněnského. 

(www.cirkev.cz)

Mše svatá k 50. výročí úmrtí kardinála Štěpána Trochty

Mše svatá k 50. výročí úmrtí kardinála Štěpána Trochty

 

V sobotu 6. dubna 2024 od 10 hodin se bude konat v katedrále sv.Štěpána v Litoměřicích bohoslužba u příležitosti 50. výročí úmrtí kardinála Štěpána Trochty. Mši svatou bude sloužit litoměřický biskup Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK. Poté bude následovat pobožnost u Trochtova hrobu na Městském hřbitově v Litoměřicích.

image:Image 54/source/orig/53158_34655_0_trochta-plakat-web.jpg
(www.cirkev.cz)

Vatikánská velkopáteční sbírka na Svatou zemi je letos určena na humanitární pomoc v Gaze

Vatikánská velkopáteční sbírka na Svatou zemi je letos určena na humanitární pomoc v Gaze

 

Letošní sbírka pro Svatou zemi upozorňuje na naléhavou humanitární krizi, které čelí sužované obyvatelstvo v Gaze, a na papežovu výzvu k míru.

image:Image 54/source/orig/53049_gazachurchmass12-20-23.png
 
Foto: P. Gabriel Romanelli/Facebook

„Vypuknutí války v Gaze po událostech ze 7. října 2023 ochromilo Svatou zemi. Nedostatek poutníků a turistů dostal tisíce rodin do těžkostí,“ uvedl kardinál Claudio Gugerotti, prefekt Dikasteria pro východní církve, v dopise zveřejněném 8. března.

Vatikán dohlíží na fond Pro Terra Sancta neboli Papežskou sbírku pro Svatou zemi od roku 1974, kdy papež Pavel VI. ve své apoštolské exhortaci Nobis in Animo určil Velký pátek jako den, kdy se sbírky účastní farnosti po celém světě. Letos připadá Velký pátek na 29. března.

Obvykle je 65 % vybraných prostředků určeno pro františkánskou kustodii Svaté země, která již více než 800 let pečuje o svatá křesťanská místa v regionu. Františkánská kustodie využívá prostředky také na humanitární a sociální aktivity, včetně pomoci při úhradě zdravotních nákladů rodin a na jejich základní potřeby a také na zajištění bydlení pro potřebné lidi a mladé rodiny, které platí symbolické nájemné. 

Zbývajících 35 % dostává Dikasterium pro východní církve na podporu seminaristů a kněží a na vzdělávací a kulturní aktivity.

Podle loňské souhrnné zprávy se v rámci Papežské sbírky vybralo něco přes 7 milionů dolarů, z čehož asi 3,7 milionu dolarů bylo použito na podporu formace seminaristů a řeholních bratří a sester. Dalších zhruba 2,5 milionu dolarů bylo určeno na vzdělávací aktivity.

Letošní výzva přichází na pozadí probíhající války mezi Izraelem a Hamásem, která má ničivé dopady na civilní obyvatelstvo. 

„S vypuknutím války byla pomoc zintenzivněna s cílem podpořit základní potřeby obyvatel vyčerpaných bombardováním a stísněných v areálech farních budov,“ uvádí se v souhrnné zprávě. 

„Papež František nikdy nepřestal vyjadřovat svou blízkost všem lidem postiženým konfliktem ve Svaté zemi,“ napsal kardinál Gugerotti. „Svatý otec má v úmyslu uskutečnit v Gaze nebo na Západním břehu projekt s humanitárním zaměřením, který může pomoci obyvatelstvu obnovit důstojnější život a vytvořit pracovní příležitosti, jakmile válka skončí.“ 

Papežská sbírka poskytuje komunitní pomoc a pomoc na farní aktivity pro farnost Svaté rodiny, jedinou římskokatolickou farnost v Gaze. Podle souhrnné zprávy bylo mezi příjemci 135 osob, které jsou součástí společenství Svaté rodiny, a také 600 lidí, kteří na začátku války na území farnosti přišli o svůj domov.

Gaza je jednou z nejchudších a nejhustěji osídlených oblastí Palestiny. Od vypuknutí války bylo v enklávě podle ministerstva zdravotnictví řízeného Hamásem zabito více než 30 000 civilistů. 

(www.cirkev.cz)