Archiv článků za měsíc: Listopad 2020

Plnomocné odpustky v jubilejním roce premonstrátů

Možnost získat plnomocné odpustky v souvislosti s jubilejním rokem premonstrátského řádu

V rámci jubilejního roku premonstrátského řádu, který slaví 900 let od svého založení, udělil Svatý otec všem, kteří připutují do kostelů spravovaných premonstráty od 1. neděle adventní (29. listopadu 2020) do svátku Křtu Páně (neděle 9. ledna 2022), plnomocné odpustky pro zemřelé, a to za obvyklých podmínek.
Publikováno: 27. 11. 2020 11:15

Ilustrační foto: kostel premonstrátů na Strahově

Celý text apoštolské penitenciárie:

Apoštolská penitenciárie na pokyn našeho Svatého otce papeže Františka premonstrátským řeholním kanovníkům a jiným věrným křesťanům proniknutým pravou kajícností a vedeným duchem lásky ráda poskytuje možnost, aby za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) získali plnomocné odpustky jako v jubilejním roce, jestliže jako poutníci navštíví jubilejní kostely nebo oratoře a budou tam účastni řádně konaných posvátných obřadů nebo se alespoň po vhodný čas budou věnovat pokorné modlitbě za obrácení hříšníků, získání kněžských a řeholních povolání a ochranu institutu lidské rodiny a zakončí tyto prosby modlitbou Páně, Vyznáním víry a vzýváním blahoslavené Panny Marie a svatého Norberta.

Členové premonstrátského řádu, kterým nemoc nebo jiná vážná příčina nedovolí zúčastnit se oslav, budou moci získat plnomocné odpustky, jestliže se rozhodnou mít v ošklivosti každý hřích, budou mít úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky, touhou srdce vykonají duchovní návštěvu, skrze Marii obětují své nemoci nebo nepohodlí milosrdnému Bohu a připojí modlitby uvedené výše.
Aby se pak přístup k získání božské milosti, otevíraný klíči svěřenými Církvi, stal s ohledem na pastýřskou lásku snazším, tato penitenciárie usilovně žádá, aby se premonstrátští řeholní kanovníci velkoryse dávali k dispozici pro slavení svátosti smíření a nemocným často posluhovali svatým přijímáním.
 
Toto rozhodnutí platí po celou dobu trvání jubilea. Ruší se všechny překážky, které by s tímto rozhodnutím byly v rozporu.
 
Mauro kardinál Piacenza, vrchní penitenciář
 
Krysztof Nykiel, regent

 

 

(www.cirkev.cz)

Adventní duchovní obnova on-line

Adventní duchovní obnova pro ženy online z koleje Nepomucenum v Římě

Papežská kolej Nepomucenum a Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského zvou ženy ke ztišení při duchovní obnově na začátku adventu. Obnova se uskuteční online v termínu 28. – 29. listopadu 2020.
Publikováno: 27. 11. 2020 11:15

Sobota 28. listopadu 2020

19:10 Slavnostní zpívané nešpory (v italštině) – https://youtu.be/Eg9JxxScMgQ

Prvními večerními chválami vstoupíme do adventního očekávání Kristova příchodu. Na začátku P. Tomáš Roule požehná adventní věnce. Zpívají seminaristé a kněží Papežské koleje Nepomucenum. Italský text je k dispozici zde.
 

Neděle 29. listopadu 2020

7:00 Slavnostní mše svatá (v italštině, promluva také česky) – https://youtu.be/C36lH7kbefI
Připojte se ke komunitě Nepomucena při slavení nedělní mše svaté. Předsedá P. Tomáš Roule. Homilii pronese nejprve v italštině a posléze v češtině. Formulář mše svaté v češtině je k dispozici zde.
Přenos mše svaté bude k dispozici on-line. Po skončení bohoslužby z ní bude vystřihnuta pouze homilie v češtině.

9:00 První přednáška (v češtině) – https://youtu.be/5-n2FikMMAM
Přednášku určenou již zvlášť pro duchovní obnovu žen pronese P. Vojtěch Novotný. Připravte si Bibli.

15:00 Druhá přednáška (v češtině) – https://youtu.be/65oLowNyfYA
Rovněž odpolední přednášku přednese P. Vojtěch Novotný. Opět se vám bude hodit Písmo svaté.

18:00 Slavnostní nešpory (v češtině) – https://youtu.be/QtL-OJ4axx8 
Společné setkání bude završeno druhými večerními chválami z kaple sester. Předsedá P. Vojtěch Novotný. Pod odkazem naleznete text breviáře. Na závěr pozdraví on-line připojené SM. Vojtěcha.

(www.cirkev.cz)

Červená středa – připomínka utrpení křesťanů

Téměř 100 budov v ČR se rámci Červené středy rozsvítilo na červeno

Ve středu, 25. listopadu 2020, si Česká republika připomněla pronásledované pro víru na celém světě v rámci mezinárodní iniciativy Červená středa. Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv – svoboda vyznání. Téměř 300 milionů věřících zažívá podle Papežské organizace Církev v nouzi každodenní pronásledování. Kromě ČR se včera budovy rozsvítily načerveno i ve Velké Británii, Kanadě nebo na Slovensku.
Publikováno: 26. 11. 2020 12:30

Foto: Lucie Horníková, Člověk a Víra
 
„Červenou středu v České republice organizovala Česká biskupská konference společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR. Jsme rádi, že se nám daří tuto akci spolupořádat již třetí rok. Svoboda vyznání je sice základní lidské právo, ale zdaleka není samozřejmostí. Jsme vděční, že akci podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí a finančně i Ministerstvo kultury,“ říká P. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference.
 
V Praze se v rámci Červené středy načerveno nasvítilo asi 20 budov např. Petřínská rozhledna, Rudolfinum, Poslanecká sněmovna, Černínský palác nebo Maďarská ambasáda. Kromě toho se v Karolinu konala online konference Pronásledování pro víru ve světě – Fakta a svědectví, kterou s ČBK, ERC a FŽO spolupořádal Institut pro křesťansko-demokratickou politiku. Konference se zúčastnil také ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, který zůstal i na debatu v prvním panelu.
 
Dalších panelů se mimo jiné účastnili
– Pavel Svoboda, odborník na evropské právo, Univerzita Karlova, předseda správní rady IKDP
– Ján Figeľ, bývalý zmocněnec pro svobodu vyznání při EU a bývalý komisař pro výchovu a vzdělávání Evropské komise
– Avi-Nehama Tawil, rabín a ředitel European Jewish Community Centre (Brusel)
– Benedict Rogers, Christian Solidarity Worldwide (Londýn)
– Marcela Szymanski, Aid to the Church in Need
– Yohanna Petros Mouche, arcibiskup z Mosulu
– několik z bezpečnostních důvodů nejmenovaných očitých svědků činů hraničících s genocidou, pronásledování pro víru na Blízkém i Dálném Východě i v Africe (zástupce jezídů, etnicko-náboženské komunity na pokraji své existence; zástupce Aliance minorit v Pákistánu; …)
 
Po konferenci se konala online židovsko-křesťanská modlitba přenášená z Velké auly Karolina. Po ní následoval průvod účastníků konference a dalších cca. 40 osob, který vedl kolem červeně nasvícených budov: Karolina, kostela sv. Havla, kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a Staronové synagogy.
 
Červená středa se konala také v dalších obcích a městech po celé České republice. Připojilo se téměř 100 organizací a červeně nasvícených budov, modliteben, kostelů nebo synagog. V Brně se červeně rozsvítilo Mahenovo divadlo, v Liberci to byla Nová synagoga, dále například katedrála sv. Václava v Olomouci, kostel Evangelické církve metodistické v Plzni, bazilika sv. Prokopa v Třebíči nebo Vodárenská věž v Týništi nad Orlicí.

Oběti pronásledování pro víru ve třetích zemích si v rámci mezinárodní iniciativy Červená středa připomnělo ještě více států než v předchozích letech. Během letošní Červené středy se rozsvítil načerveno například Bratislavský hrad, Alžbětin most (Erzsébet híd) v Budapešti nebo socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro.

Některé státy si Červenou středu připomínají několik dní. V těchto dnech svítí načerveno například rakouský parlament ve Vídni, několik katedrál v Montrealu a Torontu v Kanadě, nebo katedrály a kostely v některých městech v Austrálii a Velké Británii. Do Červené středy se letos dále zapojilo Německo, Filipíny, Nizozemsko, Irsko, Španělsko či Švýcarsko.

(www.cirkev.cz)

Nový kostel v Praze na Barrandově

Zasvěcení nového kostela Krista Spasitele v Praze na Barrandově

V neděli 22. 11. 2020 kardinál Dominik Duka zasvětil na pražském sídlišti Barrandov nově vystavěný kostel Krista Spasitele s komunitním centrem, jehož základní kámen položil před dvěma lety, v listopadu 2018. Takovou událost – jak připomněla ve svém děkovném projevu paní starostka Renáta Zajíčková – zažila Praha 5 po bezmála 80 letech. Naposledy zde byl v roce 1942 slavnostně vysvěcen funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích.
Publikováno: 23. 11. 2020 11:45

Foto: Jakub Šerých, Člověk a víra

Svěcení nového kostela probíhalo ve slavnostním duchu i přes mnohá nezbytná omezení. Na začátku obřadu předal stavitel, kterým byla firma Metrostav a. s., symbolický klíč od  dokončené stavby kardinálu Dukovi a ten ho pak vložil do rukou místního duchovního správce P. Josefa Ptáčka. Právě ten stojí za úspěšným dokončením stavby jako její organizátor a především duchovní otec celého projektu.

Působivou součástí obřadu bylo vložení ostatku sv. Ludmily do oltářní menzy, mazání oltáře a stěn kostela křižmem, zapálení pěti kadidlových ohňů na oltáři a okuřování celého kostela kadidlem. To vše vyjadřuje posvátný účel sakrální stavby a především oltáře. „Kult“ je jedním z nejstarších a nejdůležitějších projevů lidského ducha a je základem vší „kultury“, nejen v etymologickém smyslu, jak ve své promluvě zdůraznil otec kardinál.

Celý tříhodinový obřad byl přenášen televizí Noe a přímí účastníci ho mohli sledovat na venkovní obrazovce před kostelem.

O stavbě kostela na Barrandově se uvažovalo již dávno, jak svědčí záznam ve farní kronice z roku 1934. Až v roce 2010 však začaly plány dostávat reálné obrysy. Hlavním impulsem byla nedostačující kapacita farního kostela na Zlíchově v důsledku několikanásobného nárůstu počtu obyvatel na Barrandově – a tím i zlíchovských farníků.

Pastorační rada farnosti postupně připravila zadání stavby nového kostela. Následovala výběrová řízení na projekt, interiér, generálního dodavatele, různé služby apod. Bylo třeba zajistit přes 200 různých souhlasů a povolení – včetně Letiště Praha a Bezpečnostní informační služby.

V roce 2013 byl vybrán projekt od Ing. arch. Jakuba Žišky a Pavla Šmelhause. Jejich návrh si získal sympatie praktickým využitím poměrně malé stavební parcely, mnohoúčelovým řešením prostor a v neposlední řadě svou minimalistickou architekturou, která dobře zapadá do kontextu sídlištní výstavby a přitom nezapře svůj účel. Tradiční jednolodní půdorys kostela s transeptem, výrazný portál, věž se zvony, čistý interiér s liturgickým vybavením od akademických sochařů Petra Váni a prof. Stanislava Kolíbala, to vše signalizuje  skutečný duchovní střed Barrandova.

Součástí kostela je velkoryse pojaté komunitní centrum se sálem, klubovnami a kavárnou. Tyto prostory budou sloužit nejen římskokatolické farnosti, ale všem obyvatelům Barrandova. Je zde sál ke konání koncertů, společenských akcí, besed, přednášek či výstav, dále klubovny, knihovna, dětský koutek. Nechybí ani kavárna s přilehlým dětským hřištěm. Cílem je navázat na to dobré, co obyvatelům přineslo bývalé Misijní středisko farnosti, které stálo na témže místě, a doplnit to, co na sídlišti chybí: duchovní, kulturní a společenské zázemí, místo setkání lidí různého věku i zájmů mezi sebou navzájem a s Bohem, který může dát životu hloubku i smysl.

Stavbu od počátku provází velký zájem obyvatel Barrandova. Většinu nákladů hradila farnost a její příznivci. Sbírka byla provázena řadou dojemných příběhů, lidé kostelu odkazovali své dědictví či celoživotní úspory, přispívaly i malé děti po jednotlivých korunách. Místní varhaník se rozhodl darovat kostelu varhany. Celé toto dílo provázela obrovská duchovní síla. Pozorně ho sleduje z jižní Francie i Bruno Barrande, potomek Joachima Barranda, francouzského paleontologa (1799–1883), po němž čtvrť nese jméno.

Kostel Krista Spasitele s komunitním centrem začne plně sloužit svému účelu, až to umožní epidemiologická situace. Zatím bude fungovat v omezeném režimu podle aktuálních vládních nařízení.

Zdroj: TZ, www.centrumbarrandov.cz 

Kázání nejen pro děti – Slavnost Ježíše Krista Krále

Videokázání (nejen) pro děti – Slavnost Ježíše Krista krále

Videokázání (nejen) pro děti pro Slavnost Ježíše Krista krále P. Romana Vlka.
Publikováno: 22. 11. 2020 9:30

Evangelium (Mt 25,31-46)

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.‘ Spravedliví mu na to řeknou: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?‘ Král jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.‘ Potom řekne i těm po levici: `Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘ Tu mu na to řeknou také oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ On jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.‘ A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“

(www.cirkev.cz)

Sbírka potravin byla úspěšná

Děkujeme všem, kdo se zapojili do sobotní Sbírky potravin. Celkem se pro naši potravinovou banku vybralo téměř 15 tun potravin, z nichž 800 kg skončilo v našem skladu a zbytek putoval prostřednictvím našich odběratelských organizací rovnou do terénu ke všem potřebným. V celé České republice se pak vybralo úžasných 440 tun potravin pro potřebné. Děkujeme Vám!