Farnosti

Tříkrálová sbírka byla úspěšná

Tříkrálová sbírka hlásí dosud nejvyšší výnos

 

Sčítání letošního ročníku Tříkrálové sbírky je u konce. Štědří dárci letos věnovali na dobročinné účely celkem 172,57 milionů korun, což je zatím nejvíce v historii této celostátní dobročinné sbírky. Největší podíl na tom mají koledníci – ti do více než 27 600 pokladniček vykoledovali celkem 165,23 milionů korun. Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně určen na pomoc lidem v tíživé životní situaci – seniorům, lidem s postižením nebo bez domova, rodinám ohroženým sociálním vyloučením a nemocným.

image:Image 51/source/orig/50438_img5603-1.jpg
Foto: Člověk a Víra

„Děkuji všem, kdo se koledování zúčastnili,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika, která sbírku každoročně organizuje. „Za letošní skvělý výsledek patří poděkování mnoha dobrovolníkům, zejména dětem, mládeži a dospělým organizátorům této celostátní sbírky. A také všem štědrým dárcům za jejich příspěvky. Díky tomuto skvělému výsledku budeme moci účinně pomáhat lidem v nouzi, protože právě jim je výnos Tříkrálové sbírky určen.“

Do Tříkrálové sbírky se každoročně zapojí kolem sedmdesáti tisíc dobrovolníků. Většinou jsou to mladí lidé a děti, kteří v tříkrálových převlecích vyjdou do ulic, aby svým zpěvem a uděleným požehnáním v podobě nápisu K + M + B + potěšili své sousedy a současně tak pomohli lidem v nouzi, kteří se bez cizí pomoci neobejdou.

Sbírka má také výchovnou rovinu. „Pro mnoho mladých lidí tato akce představuje smysluplné využití jejich volného času. Zapojením do Tříkrálové sbírky se nejmladší generace učí být solidární a pomáhat druhým,“ vyzdvihuje smysl akce ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

„Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí desítky tisíc dobrovolníků, zejména do pokladniček vykoledují desítky milionů korun,“ připomíná Gabriela Víšová, hlavní koordinátorka Tříkrálové sbírky.

Koledování tří králů se zapečetěnými charitními pokladničkami v ulicích se uskutečnilo v první polovině ledna, poté následovalo jejich úřední rozpečeťování. Možnost finančně přispívat do Tříkrálové sbírky však mají lidé po celý rok, například přes online koledu na webu Tříkrálové sbírky.

Kde peníze pomohou?

Výtěžek sbírky je rozdělen podle předem daného klíče, do obcí, kde byly peníze vykoledovány, se vrací téměř dvě třetiny (65 %) výtěžku. Dalších 15 % jde na činnost regionální (diecézní) charity. Celkem 10 % putuje na pomoc v zahraničí (zejména na okamžitou pomoc při mimořádných událostech, jako jsou povodně nebo zemětřesení), 5 % použije na celostátní projekty Charita Česká republika a na samotnou organizaci sbírky je ze zákona určena režie ve výši 5 % vykoledované částky.

(www.cirkev.cz)

Liběšickou farnost navštívil biskup Montforton z Detroitu

Americký biskup Jeffrey M. Monforton na pastorační návštěvě v České republice

 

Ve dnech 12.-17. ledna 2024 zavítali do České republiky pomocný biskup detroitské arcidiecéze Jeffrey Marc Monforton, předseda Komise pro pomoc zemím střední a východní Evropy při Konferenci katolických biskupů Spojených států (USCCB) a Jennifer Healy, ředitelka národní sbírky USCCB pro pomoc církvím zemí střední a východní Evropy. Během této návštěvy se seznámili s několika projekty z oblasti pastorace a charity v ČR.

  
 

Kromě Prahy navštívili zástupci USCCB také Liběšice u Žatce, kde jim místní farář, P. Vilém Štěpán, představil své aktivity, které jsou určené sociálně znevýhodněným osobám: provozuje například potravinovou banku a nabízí volnočasový program pro místní mládež. Biskup z Detroitu se zajímal o pomoc ukrajinským uprchlíkům, proto se setkal i se zástupci Arcidiecézní charity Praha, kteří mu prezentovali své programy pomoci určené pro Ukrajince a další sociálně slabé občany. Americký biskup zavítal mimo jiné i do kostela Krista Spasitele na pražském Barrandově, kde ho farář P. Josef Ptáček provedl areálem a seznámil s činností komunitního centra. 

Hosté z USA měli možnosti navštívit několik významných církevních památek, ale také hovořit s představiteli místní církve. Setkali se s arcibiskupem pražským Janem Graubnerem, předsedou ČBK i několika dalšími biskupy, kteří zástupcům Konference katolických biskupů Spojených států poděkovali za jejich mnohaletou podporu a finanční pomoc, kterou poskytují mimo jiné na studium bohoslovců z Papežské koleje Nepomucenum v Římě a na další projekty, které pomáhají rozvíjet život české a moravské církve. 

(www.cirkev.cz)

Pastýřský list pro Nový rok 2024 L.P.

Pastýřský list pro Nový rok 2024 L.P.

Drazí bratři a sestry v Kristu,

dnes jsme se probudili nejen do nového svátečního dne, ale i do prvního dne nového roku 2024. Jistě se rádi každoročně právě v tuto novoroční slavnost setkáváme s krásnými biblickými slovy požehnání, uloženými v 1. čtení ze 4. knihy Mojžíšovy. Mojžíš z Božího vnuknutí sděluje Áronovi důležité a nadějeplné poselství jako trvalou pravdu a úkol k zapamatování: svému lidu bude Hospodin žehnat, bude jej ochraňovat, ukazovat mu svou jasnou tvář, bude k němu milostivý a dopřeje mu pokoje. To je ve stručnosti vyjádření známého starozákonního textu požehnání. Je potěšující hned na začátku nového roku vědět, že se Bůh vůči svému lidu, tedy i vůči každému z nás, zavazuje ke každodenní péči a ochraně. Tuto starost Hospodin nevnucuje, ale nabízí a je připraven ji naplňovat jako závaznou smlouvu. Na každém z nás pak je, aby se jako člen společenství Božího lidu tohoto členství nezřekl. K hlubšímu pochopení uvedeného starozákonního požehnání si Vás dovolím, drazí bratři a sestry, upozornit především na slova, uvedená v závěru požehnání. Zmiňuje se zde, že Bůh svému lidu „dopřeje pokoje“. Sám jsem přesvědčen o tom, že důraz na přítomnost pokoje a míru je zcela zásadní. Vždyť, jaký je v současnosti stav věcí ve světě dnes? Mezi námi lidmi, obyvateli naší planety, je až příliš mnoho nepřátelství, válek, neústupnosti, hádek a neklidu. Takový stav nelze nazvat utěšeným. A přesto, nemůžeme si dovolit vzdát se víry v Hospodina, původce míru a harmonie v celém vesmíru. Současně zapomenout na Ježíše Krista, knížete pokoje a obnovitele všech lidských rozvalin, by bylo naším vlastním neštěstím. Bůh se sám zavázal k tomu, že je nám schopen a ochoten znovu a znovu dopřávat pokoje. On je Pánem lidských dějin a neexistuje nic a nikdo větší, kdo by jeho lidu donekonečna škodil. Žádní mocní tohoto světa, ať stojí v čele jakéhokoliv bojechtivého pluku ve smutném válečném poli našeho světa, nejsou bohové, ač by jimi chtěli být. Jedině Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, a i otec náš, vítězí nad všemi mocnostmi zla a nepřátelských ujednávání. Neztrácejme naději a nechme se Bohem pokoje požehnat. Dnes je slavnost Panny Marie Matky Boží, Královny míru, mocné naší Přímluvkyně. Dnes je i státní svátek pokojné obnovy samostatného českého státu. Je však i krásný den modliteb za mír. S pokojem v srdci, neboť jedině tam se Boží milostí rodí skutečný mír, prosme Pána za odvrácení všech válek a rozbrojů, modleme se za pokoj ve světě.

Žehnám Vám i všem Vašim blízkým a drahým, především Vašim rodinám, ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Váš + Jan

266508

Obnova kostela sv. Jiří v Soběchlebech

Obnova kostela sv. Jiří v Soběchlebech

Zdroj:Biskupství litoměřické
Rubrika:Hlavní zprávy,Domácí,Litoměřická diecéze
15. 12. 2023, 10.04

 

Do nedávna značně zchátralý kostel sv. Jiří v Soběchlebech u Blšan udělal další pořádný krok ke své celkové obnově. Po náročné opravě střechy a báně, bylo v letošním roce dovršeno statické zajištění objektu a započata obnova fasády kostela. Akce je financována s přispěním Ministerstva kultury ČR, obce a farnosti.

image:Image 48/source/orig/47290_30630_0_img-4705.jpg

 (Foto: Tomáš Buřt) (Foto: Tomáš Buřt) (Foto: Tomáš Buřt)

Foto: Tomáš Buřt

(www.cirkev.cz)

„Poznámka pod čarou“: Oprava našeho kostela sv. Jiří se dostala dokonce na hlavní církevní stránky. Kostel není zatím veřejnosti přístupný kvůli havarijnímu stavu interiéru, ale postupně se začíná viditelně proměňovat. Po záchraně střechy a krovu a báně věže, přišla na řadu 1. etapa fasády kostela a to je veliká radost. V současnosti probíhají rozsáhlé opravy na vícero našich kostelích, především na kostele v Liběšicích, v Siřemi, v Nečemicích, v Soběchlebech a ve Velké Černoci. 🙂