Farnosti

Nedělní kázání (nejen) pro děti – 22. neděle v mezidobí

Nedělní kázání (nejen) pro děti – 22. neděle v mezidobí

Nedělní kázání (nejen) pro děti pro 22. neděli v mezidobí
Publikováno: 29. 8. 2020 13:45

Evangelium (Mt 16,21-27)

Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“ Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

(www.cirkev.cz)

Aktuální pokyny Ministerstva zdravotnictví

Pokyny k opatřením MZ ČR pro kněze a osoby odpovědné za bohoslužebné prostory, platné od 1.9.2020

Milena Davídková 27.srpna 2020

Vážení a milí otcové a bratři,

k množícím se dotazům, týkajících se opatření, platných od 1. 9. t.r. uvádím následující.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, platná od 1. 9. 2020:

podle pokynů ministerstva zdravotnictví platí, že na vnitřní hromadné akce nad 100 osob je nutné mít roušku. Omezení akcí je následující – venkovní mají kapacitu max. 1000 osob, vnitřní max. 500 osob.

Všechna mimořádná opatření jsou dostupná na stránce: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Zde především odkaz k bohoslužbám:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani-1.pdf

Doporučuji dodržovat vše, co se týče dezinfekcí, způsobu podávání a přijímání Eucharistie, zpovědní služby a dalších, již dříve uvedených opatření.


Při nejasnostech, prosím, zavolejte nebo napište e-mail.


S požehnáním všechny zdravím v Kristu,

+ Jan 

Mons. Jan Baxant
biskup litoměřický
Dómské náměstí 1
CZ – 412 88 Litoměřice

117913

(www.dltm.cz)

Hlavní poutní slavnost v Liběšicích

Ve znamení děkování za Boží ochranu v době pandemie proběhla letošní liběšická pouť, slavnost Navštívení Panny Marie. Na tradiční procesí s milostnou soškou Panny Marie z Klučku do Liběšic navázala slavnostní mše svatá. Na konci mše svaté poutníci uctili Pannu Marii osobní modlitbou a následovalo setkání poutníků ve farním areálu s občerstvením. Po oba slavnostní dny doprovázel pouť také bohatý kulturní program na liběšické návsi pod školou.

Noc kostelů v Liběšicích

Letošní rok přinesl mnohá omezení kvůli pandemii koronaviru. Noc kostelů se nakonec ale přeci jen koná. Informace o této události naleznete na webu www.nockostelu.cz. Navštívit můžete i náš liběšický poutní kostel.

Svátek Božího Milosrdenství

Svátek Božího Milosrdenství.

Jak veliká milost pro celý svět, ale i pro každého z nás. Tento svátek je darem od Pána a to nejen pro tuto mimořádnou a zvláštní dobu. Je to velice nadčasové poselství o nekonečné Boží lásce a úplném odpuštění.

Přijměte krátké videoposelství v tento den jako pozdrav všem farníkům i přátelům našeho poutního místa. Kéž Vás Boží Milosrdenství všechny objímá. 🙂