Farnosti

Liběšice u Žatce na webu litoměřické diecéze

Poutní kostel v Liběšicích je diecézní poutní svatyní, která prochází náročnou postupnou rekonstrukcí. O našem poutním místě se píše také na webových stránkách naší litoměřické diecéze. Můžete se podívat také fotky z nedávných probíhajících rekonstrukčních prací.

https://www.dltm.cz/obnova-kostela-sv-martina-a-navstiveni-panny-marie-v-libesicich-u-zatce

 

 

 

Pastýřský list Mons. Jana Baxanta na Nový rok 2021

Pastýřský list na Nový rok 2021
Bratři a sestry v Kristu, vážení a milí Boží přátelé,

při vstupu do nového roku 2021, po dramaticky prožitém uplynulém roce 2020, Vás zdravím ve jménu Božím a s ujištěním, že na Vás a Vaše rodiny, všechny Vaše blízké a drahé pamatuji ve svých modlitbách a denně připojuji pro ně i pro Vás své požehnání. Jsem totiž přesvědčen o tom, že snad lidská meziosobní komunikace může na určitý čas být přerušena vnějšími vlivy tak, jako tomu bylo v době loňské pandemie, ale zrušit, vyloučit a zapomenout na spojení s Bohem a skrze Krista na své bližní, nemyslet na ně, nemodlit se za ně a nepamatovat na ty, v nichž máme přece Krista vidět, by bylo nebezpečné a nešťastné. Drží nás pohromadě duchovní pouto, sice křehké, ale nikdy to nejsou okovy. Bůh nás nediriguje jako své nemyslící a slepě poslušné hráče. My sami své vlastní děti, postupně dospívající své blízké, také nemůžeme držet „na uzdě“, tedy za ruku dnem i nocí a celý život. Připravovali bychom je o schopnost dozrávání v samostatně myslící, rozhodující se a zodpovědné lidské bytosti. Vyprošovat jim však milost Boží ochrany, ve svých modlitbách na ně denně pamatovat, je právě to, co je pro ně životně důležité a co jim nikdo jiný neprokáže.

Velmi vhodně každý nový rok začíná liturgickou slavností Panny Marie, Matky Boží. Hned v první den v novém roce se můžeme duchovně opřít o ženu, na kterou se obrátil sám Bůh s důvěrou. Obraťme se na ni i my. V důvěře a s prosbou o zprostředkování Božích darů pro čas nového roku, o kterém nikdo z nás neví vůbec nic. Ona nezklamala Boha, a nezklame ani nás.

Dovolte, abych Vám připomněl ještě tři ženy, spjaté s našimi rodovými kořeny českého křesťanství. V roce 2019 to byla sv. Anežka Přemyslovna, s vděčnou vzpomínkou na uplynulých 30 let od jejího svatořečení, Ona královskou ušlechtilost chápala ve službě nemocným. Jak široké a rozlehlé pole pro svou službu by měla v nedávném našem pandemickém čase!

Rok 2020 byl jubilejním rokem sv. Zdislavy, ve kterém jsme si mohli jen zlehka a pod rouškami uvědomit 800 let od jejího narození. Během svého života stihla mnohé. Pamatovala na svého manžela, své 4 děti, svou domácnost, a navíc ještě na zástupy všech ubohých, kterým se stávala léčitelkou jejich tělesných nemocí, ale i posilou a rádkyní pro jejich znavené duše. Někoho takového bychom v současnosti vítali s radostí. Nemocných a znavených je stále dost a dost!

Letošní rok 2021 je rokem sv. Ludmily, od jejíž mučednické smrti uplyne 11 staletí. Křesťansky vychovávala svého vnuka sv. Václava, a nezalekla se nepřátelsky smýšlejících svých příbuzných, ale ani jiných nepřátel křesťanské víry. Věděla, že je nutné pro Krista ve světě vydávat osobní, zcela konkrétní svědectví, a pak byla životně přesvědčena, že je třeba poslouchat více Boha než lidi. Na přímluvu Panny Marie, svatých Anežky, Zdislavy a Ludmily, Vám žehnej Bůh.

Váš + Jan, biskup litoměřický

Požehnaný nový rok 2021!

Do nového roku Vám všem přejeme jen to nejlepší, pokoj a mír v srdci, kolem Vás i ve světě, radost z každé maličkosti, úsměv na tváři, zdraví duše i těla, dostatek rozumu a vůle pro každé dobré rozhodnutí, Boží požehnání a nekonečné Pánovo Milosrdenství ať Vás provází každým dnem s pohledem na nebe, po kterém toužíme a naplněni láskou, kterou tolik potřebujeme. Vaše Fara Liběšice 🙂

Plnomocné odpustky v jubilejním roce premonstrátů

Možnost získat plnomocné odpustky v souvislosti s jubilejním rokem premonstrátského řádu

V rámci jubilejního roku premonstrátského řádu, který slaví 900 let od svého založení, udělil Svatý otec všem, kteří připutují do kostelů spravovaných premonstráty od 1. neděle adventní (29. listopadu 2020) do svátku Křtu Páně (neděle 9. ledna 2022), plnomocné odpustky pro zemřelé, a to za obvyklých podmínek.
Publikováno: 27. 11. 2020 11:15

Ilustrační foto: kostel premonstrátů na Strahově

Celý text apoštolské penitenciárie:

Apoštolská penitenciárie na pokyn našeho Svatého otce papeže Františka premonstrátským řeholním kanovníkům a jiným věrným křesťanům proniknutým pravou kajícností a vedeným duchem lásky ráda poskytuje možnost, aby za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) získali plnomocné odpustky jako v jubilejním roce, jestliže jako poutníci navštíví jubilejní kostely nebo oratoře a budou tam účastni řádně konaných posvátných obřadů nebo se alespoň po vhodný čas budou věnovat pokorné modlitbě za obrácení hříšníků, získání kněžských a řeholních povolání a ochranu institutu lidské rodiny a zakončí tyto prosby modlitbou Páně, Vyznáním víry a vzýváním blahoslavené Panny Marie a svatého Norberta.

Členové premonstrátského řádu, kterým nemoc nebo jiná vážná příčina nedovolí zúčastnit se oslav, budou moci získat plnomocné odpustky, jestliže se rozhodnou mít v ošklivosti každý hřích, budou mít úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky, touhou srdce vykonají duchovní návštěvu, skrze Marii obětují své nemoci nebo nepohodlí milosrdnému Bohu a připojí modlitby uvedené výše.
Aby se pak přístup k získání božské milosti, otevíraný klíči svěřenými Církvi, stal s ohledem na pastýřskou lásku snazším, tato penitenciárie usilovně žádá, aby se premonstrátští řeholní kanovníci velkoryse dávali k dispozici pro slavení svátosti smíření a nemocným často posluhovali svatým přijímáním.
 
Toto rozhodnutí platí po celou dobu trvání jubilea. Ruší se všechny překážky, které by s tímto rozhodnutím byly v rozporu.
 
Mauro kardinál Piacenza, vrchní penitenciář
 
Krysztof Nykiel, regent

 

 

(www.cirkev.cz)

Sbírka potravin byla úspěšná

Děkujeme všem, kdo se zapojili do sobotní Sbírky potravin. Celkem se pro naši potravinovou banku vybralo téměř 15 tun potravin, z nichž 800 kg skončilo v našem skladu a zbytek putoval prostřednictvím našich odběratelských organizací rovnou do terénu ke všem potřebným. V celé České republice se pak vybralo úžasných 440 tun potravin pro potřebné. Děkujeme Vám!