Modlitby a tradice

Poutní místa severních Čech – Liběšice u Žatce

6. díl dokumentárního cyklu Poutní místa severních Čech – Liběšice

Milena Davídková 11.února 2021  (www.dltm.cz)

Šestý díl ze série dokumentů o mariánských poutních místech na severu Čech. Liběšice u Žatce leží v malebné krajině uprostřed chmelnic. V roce 1743 došlo ke zjevení Panny Marie v nedalekém Klučku, kdy se při vroucné prosbě k ní zachránil tonoucí sedlák a jeho syn i s povozem. Po této události byla soška Panny Marie přenesena z Klučku do Liběšic a ty se staly tak cílem mnoha poutníků. Severní Čechy byly však v době socialismu zvláště postiženy likvidací církevních památek a tradic. Přežila zde tradice mariánských poutí? A jak vypadá poutní místo v dnešní době? To se dozvíte v tomto videu.

Všechny díly dokumentárního cyklu můžete zhlédnout zde

Nedělní kázání nejen pro děti – 5. neděle v mezidobí

Nedělní kázání (nejen) pro děti – 5. neděle v mezidobí

Nedělní kázání (nejen) pro děti P. Romana Vlka pro 5. neděle v mezidobí.
Publikováno: 6. 2. 2021 11:15

Evangelium (Mk 1,29-39)

Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: „Všichni tě hledají!“ Odpověděl jim: „Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel.“ A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy.

Hromnice – slavnost Uvedení Páně do chrámu

V premonstrátském řádu se slaví svátek Uvedení Páně do chrámu jako slavnost a proto se v naší farnosti slaví až o nejbližší neděli. Právě dnes si ale můžete poslechnout poutavé vyprávění o tomto svátku, který uzavírá vánoční cyklus a také se po tomto svátku opět z kostelů vánoční výzdoba schová až do příštích vánočních svátků. Krásný a požehnaný den všem. 🙂

 

A na závěr slova autora videa:

Vážení přátelé a příznivci Spolku přátel kultury Kněžmost, představujeme vám naše zbrusu nové, leč poslední video z cyklu Liturgický rok a lidové tradice. Chtěli jsme zmapovat oslavy Vánoc od adventu do Hromnic, kdy podle lidových zvyků Vánoce končí. Chtěli jsme vám všem zároveň zpříjemnit začátek liturgického roku, svátky, kdy mají naše srdce k sobě blíž. Doufáme, že když jsme teď poznali, jaké tradice zachovávali naši předkové, co ctili a čemu věřili, zůstane tohle přirovnání o našich srdcích ještě dlouho platné, ne-li trvalé.

Ještě jednou děkujeme za pomoc našim spolupracovníkům, především Karlu Hubačovi a Pavlu Machovi, a těšíme se s vámi na shledanou u dalších videí. Po Hromnicích začíná liturgické mezidobí, které končí před Velikonocemi.

Děkujeme. Váš Spolek přátel kultury Kněžmost

 

Kázání nejen pro děti – 4. neděle v mezidobí

Nedělní kázání (nejen) pro děti – 4. neděle v mezidobí

Pravidelné nedělní videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti k 4. neděli v mezidobí.
Publikováno: 30. 1. 2021 15:30

Evangelium (Mk 1,21-28)

V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Začal křičet: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové učení – a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!“ A pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji.

(www.cirkev.cz)

Papež František k Neděli Božího Slova

Svatý otec k neděli Božího Slova: Vypnout televizi a otevřít Bibli

Homilii připravenou papežem Františkem přednesl vzhledem k jeho zdravotní indispozici arcibiskup Rino Fisichella, předseda Papežské rady pro novou evangelizaci.
Publikováno: 24. 1. 2021 16:15

Obr: Povolání Petra a Ondřeje, Bazlika Sant‘ Apollinare Nuovo Ravenna 

Tuto neděli Slova slyšíme Ježíše hlásat Boží království. Podívejme se, co říká a komu to říká.

Co říká. Ježíš začíná kázat takto: »Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království.« (Mk 1,15). Bůh je blízko – to je první sdělení. Jeho království sestoupilo na zemi. Bůh není, jak jsme často pokoušeni si myslet, daleko nahoře v nebi, separován od lidství, nýbrž je s námi. Čas vzdálení zmizel, když se Ježíš stal člověkem. Od té doby je Bůh blizoučko, nikdy se od našeho lidství neoddělí a nikdy ho neomrzí. Toto přiblížení je počátkem evangelia a – jak zdůrazňuje text – Ježíš »hlásal« (v.15), tedy opakovaně, nikoli jednou a dost, nýbrž neustále. „Bůh se přiblížil“ – to byl leitmotiv Jeho zvěstování, jádro Jeho sdělení. Je-li to počátek a refrén Ježíšova zvěstování, nemůže nebýt konstantou křesťanského života a zvěstování. Dříve než cokoli jiného je třeba věřit a hlásat, že se nám Bůh přiblížil, byli jsme omilostněni a zahrnuti  milosrdenstvím. Dříve než jakékoli naše slovo o Bohu doléhá k nám Jeho Slovo a neustále nám říká: „Neboj se. Jsem s tebou. Jsem a budu ti nablízku.

Boží Slovo nám umožňuje dotknout se rukou této blízkosti, protože, jak praví Deuteronomium, není daleko od nás, nýbrž blízko našemu srdci (srov. Dt 30,14). Je protilékem na strach, že se ocitneme v životě sami. Pán totiž skrze svoje Slovo sou-cítí, tedy je s tím, kdo je sám. Když k nám promlouvá, připomíná nám, že Mu ležíme na srdci, jsme drahocenní v Jeho očích a opatrováni dlaněmi Jeho rukou. Boží Slovo vštěpuje tento pokoj, avšak nenechává v klidu. Je Slovem potěchy, ale také obrácení. »Obraťte se« – řekl Ježíš hned, jakmile prohlásil, že Bůh je blízko. Jeho přiblížením totiž skončila doba zaujímání odstupu vůči Bohu a druhým, skončila doba, kdy každý myslí na sebe a stará se o sebe. To není křesťanské, protože kdo zakusí blízkost Boha, nemůže se distancovat od bližního, nemůže jej vykazovat do lhostejnosti. Potom ten, kdo se stýká s Božím Slovem, dostává ozdravné existenciální podněty, objevuje, že život není čas určený k tomu, jak na druhých vydělat a sebe zabezpečit, nýbrž příležitost k setkávání s druhými ve jménu Boha, který je blízko. Takto nás Slovo, zaseté do půdy našeho srdce, přiměje rozsévat naději sbližováním. Právě tak, jako to Bůh činí s námi.

Podívejme se nyní, ke komu mluví Ježíš. Nejprve oslovuje galilejské rybáře. Byli to prostí lidé, kteří žili z práce svých rukou, v noci i ve dne tvrdě pracovali. Nebyli odborníky v Písmu a zajisté nevynikali věděním a kulturou. Obývali region, kde žily různé národy, etnika a kulty, místo nejvíce vzdálené náboženské čistotě Jeruzaléma a nejvíce odlehlé od středu země. Ježíš však začíná tam, nikoli v centru, nýbrž na periferii, a činí tak proto, aby řekl také nám, že Božímu srdci není nikdo marginální. Všichni mohou obdržet a osobně potkat Jeho Slovo. V této souvislosti se v evangeliu vyskytuje jedna hezká podrobnost: poznamenává se tam, že Ježíšova zvěst přichází až po té Janově (srov. Mk 1,14). Toto potom je rozhodující a ukazuje na jeden rozdíl. Jan přijímal lidi v poušti, kam se za ním vydávali ti, kdo mohli odejít z míst, kde žili. Ježíš však mluví o Bohu uprostřed společnosti ke všem, kdo tam žijí. A nemluví ve stanovených úředních hodinách a dobách. Promlouvá, když jde »podél Galilejského moře« k rybářům, kteří tam »loví« (v.16). Oslovuje lidi v těch nejobyčejnějších místech a chvílích. Taková je všeobecná síla Božího Slova, které dostihuje všechny a každou oblast života.

Slovo má však také zvláštní sílu: proniká ke každému přímo, osobně. Učedníci nikdy nezapomenou na slova, která slyšeli onoho dne na břehu jezera poblíž loďky spolu s příbuznými a kolegy, slova, která navždy poznamenala jejich život. Ježíš jim řekl: »Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí!« (v.17). Nepřitahuje je vznešenými a neporovnatelnými proslovy, ale promlouvá do jejich života: lovcům ryb říká, že budou rybáři lidí. Kdyby jim řekl: „Pojďte za mnou, učiním z vás apoštoly: budete posláni do světa hlásat evangelium silou Ducha, budete zabiti, ale stanete se svatými, lze si představit, že by mu Petr a Ondřej odpověděli: „Díky, ale raději zůstaneme u svých sítí a lodí.“ Ježíš je však povolává odkazem na jejich život: „Jste rybáři a stanete se rybáři lidí.“ Strženi touto větou, postupně objeví, že žít rybolovem bylo málo, avšak vyplout na Ježíšovo Slovo je tajemstvím radosti. Tak jedná Pán s námi: hledá nás tam, kde jsme; má nás rád takové, jací jsme, a trpělivě provází naše kroky. Jako ony rybáře, očekává i nás na březích života. Svým Slovem nás chce přivést ke změně kurzu, abychom přestali živořit a vydali se za Ním.

Proto se, drazí bratři a sestry, nezříkejme Božího Slova. Je to milostný dopis, napsaný  Tím, kdo nás zná jako žádný jiný. Jeho čtením znovu nasloucháme Jeho hlasu, objevujeme Jeho tvář a dostáváme Jeho Ducha. Slovo nás přibližuje Bohu, neoddalujme ho. Nosme ho stále s sebou v kapse, v mobilu, dejme mu doma důstojné místo. Dejme evangelium na místo, které nám připomene denně jej otevírat, možná na začátku a na konci dne, aby tak mezi mnoha slovy, která doléhají k našim uším, pronikl do našeho srdce nějaký ten verš Božího Slova. K tomu si vyprosme od Pána sílu vypnout televizi a otevřít Bibli, vypnout mobil a otevřít evangelium. V letošním liturgickém roce čteme Markovo evangelium, které je snadné a krátké. Proč si z něho nepřečíst také o samotě nějakou drobnou pasáž každý den? Dá nám pocítit, že Pán je blízko, a dodá nám odvahu k životní cestě.

Zdroj: Vatican News

(www.cirkev.cz)

Kázání nejen pro děti – 3. neděle v mezidobí

Videokázání (nejen) pro děti P. Romana Vlka – 3. neděle v mezidobí

Přinášíme vám pravidelné videokázání P. Romana Vlka ke 3. neděli v mezidobí.
Publikováno: 25. 1. 2021 11:00

Evangelium – (Mk 1,14-20) Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“ Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí!“ Ihned nechali sítě a následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.

(www.cirkev.cz)

Kázání nejen pro děti – Svátek Křtu Páně

Videokázání (nejen) pro děti – Svátek Křtu Páně

Přinášíme vám nedělní videokázání (nejen) pro děti P. Romana Vlka.
Publikováno: 9. 1. 2021 12:45

Evangelium (Mk 1,6b-11)

Jan kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým.“ V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“

(www.cirkev.cz)

13. leden – výročí zjevení Panny Marie ve Filipově

Tradiční ranní bohoslužba ve Filipově se letos nekonala

Milena Davídková 12.ledna 2021

129205

http://cz.poutni-mista-sluknovsko.cz/bazilika-minor-panny-marie-pomocnice-krestanu-filipov.html

Vzhledem ke zpřísněným podmínkám účasti na bohoslužbách se tradiční (ranní) poutní mše svatá ve Filipově nekonala a došlo ke změně časů podle níže uvedeného programu.

ZMĚNY tradičního programu ve Filipově: 

Bazilika ve Filipově zůstane po úterní mši (12. 1. 2021) otevřena do 20.00 hod.

Tradiční poutní mše svatá 13. 1. 2021 ve 4.00 hod. se konat nebude.  

Celou noc bude bazilika uzavřena a znovu se otevře až 13. 1. 2021 v 7.00 hod.

LETOŠNÍ PROGRAM BOHOSLUŽEB VE FILIPOVĚ

Bazilika Panny Marie pomocnice křesťanů ve Filipově,
středa 13. ledna 2021

9.00 hod. – mše svatá pro německy mluvící poutníky

10.30 hod. – hlavní poutní mše svatá s otcem biskupem Mons. Janem Baxantem

17.00 hod. – mše svatá

(www.dltm.cz)

Tři králové

Vánoční cyklus v sobě skrývá také podivuhodnou slavnost oslavující klanění mudrců – Tří králů Ježíškovi. I tento den je spojen s mnoha lidovými tradicemi. Přejeme Vám krásný a požehnaný sváteční den. 🙂