Výročí fatimského apoštolátu v České republice

ČM Fatima v Koclířově slaví 25 let

Již dvacet pět let formuje modlitební skupiny v duchu biblického večeřadla. Svoji pětadvacetiletou činnost si nyní „koclířovští“ připomínají.
Publikováno: 21. 8. 2020 12:45

Nejprve však před třiceti lety vznikl Fatimský apoštolát ve Šlapanicích u Brna, který dále rozvíjel svou činnost v Třebíči. Ten následně od roku 1995, pod vedení Mons. Pavla Dokládala působí v Koclířově u Svitav, kde téhož roku vzniklo poutní mariánské místo Českomoravská Fatima Koclířov, které slaví čtvrtstoletí své služby. „V srpnu 1995 královéhradecký biskup Karel Otčenášek velkoryse požehnal vznikající Českomoravské Fatimě na území královéhradecké diecéze. Už první programy v Koclířově nabízely formační cestu při exerciciích, seminářích a v nejširším měřítku pak při prvních mariánských sobotách, které začaly v Koclířově v listopadu 1995. Fatimské centrum v Koclířově od samého začátku své existence bylo úzce spjato s diecézí, biskupem a aktivitami vycházejícími z nově otevřeného pastoračního centra diecéze, Nového Adalbertina. V té době vrcholilo tzv. Desetiletí duchovní obnovy národa, u jehož vzniku byl tajně za totality jediný z biskupů, a to biskup Otčenášek. Posláním našeho hnutí je na prvním místě formovat stávající modlitební skupiny v duchu biblického večeřadla a pomáhat při vytváření dalších modlitebních skupin v naší zemi“, připomněl uplynulé roky Mons. Pavel Dokládal, který vrátil kdysi klášteru školských sester opět duchovní život.

Světový apoštolát Fatimy, jehož částí je Fatimský apoštolát v ČR, si klade za cíl šíření autentického učení katolické Církve a věrnost zásadám Evangelia, osobní posvěcovánískrze věrné následování a šíření autentického poselství Fatimy a hledá svou apoštolskou činností správnou odpověď katolických křesťanů v otázkách mariánských zjevení. Svou činností odpovídá Matce Boží a Boží lásce, a tak chce působit v naprosté jednotě s Církví, která miluje Pannu Marii jako svou matku. Mezi jeho další činnosti patří publikační a ediční činnost, podporuje a realizuje charitativní a humanitární akce, podobně tak i akce společenské, kulturní a náboženské. V nemalé míře organizuje cesty na známá poutní místa v tuzemsku i zahraničí. Českomoravský Fatimský apoštolát bývá Českou biskupskou konferencí pověřován i k organizaci národních poutí.

„Srdečně blahopřeji Českomoravské Fatimě v Koclířově k jejímu požehnanému výročí. Mám velikou radost, že toto hnutí s celonárodním dosahem, patřící do společenství celosvětového, sídlí právě v naší diecézi. Koclířov je pro mne živým duchovním centrem, oázou modlitby a zejména domovem mariánské úcty v naší zemi, proto se tam vždycky rád vracím pro duchovní osvěžení a pro posílení víry, a věřím, že tak činíte také vy všichni. Velmi za toto úsilí děkuji všem, kdo se na dobrém díle podílejí, počínaje Mons. Pavlem Dokládalem, Hanou Frančákovou a týmu spolupracovníků, a žehnám každému, kdo se k němu připojí svou prací, účastí na akcích, modlitbou či dobrodiním“, vzkázal do Koclířova královéhradecký biskup Jan Vokál.

Jak řekl Mons. Pavel Dokládal, všichni příznivci koclířovského duchovního centra nyní prosí Boha a Pannu Marii za realizaci kopie Kaple zjevení CAPELINHA s cestou pokání v Koclířově, a dále za novou činnost se seniory v institutu a plánovaném domově LUCIE. „Zůstávejme v nelehkých časech spojeni modlitbou tak, jak nás k tomu vybízí motto Fatimského apoštolátu: „ORBIS UNUS ORANS – MODLITBA SJEDNOCUJE SVĚT“ a hlavně nebuďme sami, ale buďme s Bohem“, doporučuje Mons. Pavel Dokládal.

U příležitosti výročí fatimského apoštolátu v naší zemi byla vydána brožura „Fatima Koclířov 1990-1995-2020“, mapující vše podstatné za uplynulé roky. Zájemci ji budou moci získat třeba při první mariánské sobotě v září, kdy bude hlavním hostem biskup Josef Kajnek a velkým tématem i osobnost sr. Elišky Pretchnerové, u níž se usiluje o proces blahořečení.

Zdroj: bihk.cz