Archiv článků za měsíc: Březen 2021

24 hodin pro Pána v době pandemie

Církev zve k prožití „24 hodin pro Pána“ i alternativními formami

Z pátku na sobotu 12. – 13. března se v církvi slaví postní kající iniciativa s názvem „24 hodin pro Pána“. Její letošní motto tvoří slova žalmu: „On ti odpouští všechny nepravosti“ (Ž 103,3). Už tradičně se tato kající postní akce zaměřená na svátost smíření koná před čtvrtou postní nedělí, jejíž latinský název „Laetare“ je předzvěstí velikonoční radosti.
Publikováno: 12. 3. 2021 14:00

Foto: Vatican News

Akce „24 hodin pro Pána“ je pro věřící zejména pozváním připravit se na Velikonoce důkladnou zpovědí. Tradiční slavení hromadných kajících liturgií spojených s individuální zpovědí však momentální pandemická situace v mnoha zemích neumožňuje.

Papežská rada pro novou evangelizaci zohlednila současné složité okolnosti pořádání hromadných akcí a nabídla inspirativní textové materiály v elektronické podobě (v hlavních světových jazycích), které nabízejí duchovní podněty farnostem, křesťanským komunitám i jednotlivcům.

Kromě návodu, jak se správně zpovídat, v nich najdeme také podněty z Božího slova 4. postní neděle na způsob „lectio divina“, dále myšlenky papeže Františka a také dva příběhy ze života o nesení těžkého kříže v podobě nemoci ve spojení s Kristem.

Prvním příběhem je osobní svědectví amerického novináře a hollywoodského autora maďarského původu Joeho Eszterhasa o jeho obrácení poté, co mu jako 57letému v roce 2001 diagnostikovali onkologické onemocnění.

Druhý příběh vypráví o duchovní cestě mladé italské houslistky, historičky umění a blogerky Carlotty Nobile, která jako 25letá podlehla v zápase s melanomem.

Materiál v angličtině ve formátu PDF najdete zde

Zdroj: Vatican News

(www.cirkev.cz)

Papež František vstupuje do devátého roku svého pontifikátu

Papež František vstupuje do devátého roku svého pontifikátu

Před osmi lety, 13. března 2013, papež „z druhého konce světa“ vyšel na balkón svatopetrské baziliky, aby pozdravil desetitisíce věřících shromážděných na náměstí. Hlavou církve se stal argentinský arcibiskup Jorge Mario Bergoglio SJ jako její 266. papež, první novodobý neevropský papež, první jezuita a první papež v dějinách církve, který si zvolil jméno František.
Publikováno: 12. 3. 2021 12:45

Blízkost, synodálnost a misionářské nadšení, to jsou klíčové prvky pontifikátu papeže Františka, který soustředí svou pozornost především na periferie. Jeho snem je tzv. „vycházející Církev“, s „otevřenými dveřmi“, která by byla ve světě v podstatě polní nemocnicí a nebála se šířit revoluci něžnosti.

Doposud vykonal Svatý otec 33 apoštolských cest a 25 pastoračních cest v rámci Itálie. Cesta, která jej v závěru osmého roku pontifikátu zavedla do Iráku, je považována za nejdůležitější cestu jeho pontifikátu.

Podle dalších statistik papež František doposud uskutečnil více než 340 generálních audiencí a více než 450 promluv před nedělní modlitbou Anděl Páně. Celkem přednesl téměř 790 homílií při eucharistických slavnostech v Domě sv. Marty. 
Františkův pontifikát je také velmi bohatý na dokumenty, od exhortace Evangelii gaudium, přes encykliku Laudato Si´ až po tu nejnovější – Fratelli tutti.

Svatý otec do dnešního dne prohlásil více než 900 osob za svaté, mezi nimiž i 800členou skupinu mučedníků z italského Otranta. Vedl sedm konzistoří, při kterých kreoval 101 kardinálů.

Papež František během svého pontifikátu vyhlásil několik mimořádných nebo tematických roků. Z těch nejnovějších je to právě probíhající Rok sv. Josefa a Rok Amoris laetitia, který je zaměřený na rodinu a začne příští týden v den svátku sv. Josefa, tj. 19. března. V minulosti to byly například Rok zasvěceného života nebo Rok milosrdenství.

Zdroj: KBSSK

(www.cirkev.cz)

Kázání nejen pro děti – 3. neděle postní

Nedělní videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti

Přinášíme vám pravidelné nedělní videokázání P. Romana Vlka nejen pro děti ke třetí neděli postní.
Publikováno: 6. 3. 2021 12:30

Evangelium (Jan 2,13-25)

Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: `Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.‘ Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.“ Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku.

(www.cirkev.cz)

František v zemi, která doposud nepřivítala papeže

František v zemi, která doposud nepřivítala papeže

František je prvním papežem, který dnes v poledne za zvuků Ódy na radost ze závěrečné věty Beethovenovy Deváté symfonie vstoupil na půdu Irácké republiky, jediné země v blízkovýchodním regionu, která dosud nezažila papežskou návštěvu, vzhledem k tomu, že cesta Jana Pavla II., plánovaná v jubilejním roce 2000, se nikdy neuskutečnila.
Publikováno: 5. 3. 2021 17:00

Foto: Vatican Media

Kolem poledne přistál Svatý otec na bagdádském mezinárodním letišti, kde byl přivítán skupinou náboženských a politických autorit, jakož i iráckými občany a dvěma dětmi, které papeži předaly květiny. Uvítací delegaci tvořil mimo jiné apoštolský nuncius v Iráku, arc. Mitja Leskovar, představitelé místních diecézí a archieparchií, irácký prezident a jeho žena a předseda vlády, Mustafa Al-Kadhimi, se kterým papež následně krátce hovořil v letištním VIP salónku. Schůzka se obešla bez veřejných projevů a také změna hudebního doprovodu, ve kterém se projevila etnická pestrost země, dotvářela její neformální atmosféru.

O přibližně dvě hodiny později se papež František přesunul do prezidentského paláce, kde byl oficiálně přivítán v rámci uvítacího ceremoniálu a kde se soukromě setkal s hlavou státu – iráckým prezidentem Barhamem Sálihem – a jeho rodinou. Svatý otec zde následně pronesl svůj první projev ke zhruba sto padesáti zástupcům státu, občanské společnosti a diplomatického sboru. Ve své řeči se věnoval především tématu současné pandemické situace, ukončení extrémismu, irácké církvi a významu bratrského soužití a solidarity.

„Dlouhověká přítomnost křesťanů v této zemi a jejich přispění k životu národa představuje bohaté dědictví, které si přejí nadále všem nabízet,“ řekl. „Jejich účast na veřejném životě, jakožto občanů s úplnými právy, svobodami a povinnostmi, bude svědčit o tom, že zdravý pluralismus náboženských vyznání, etnik a kultur může přispět k prosperitě a harmonii národa.“

Z prezidentského paláce se papež odebral do jednoho z největších bagdádských kostelů – syrsko-katolické katedrály Panny Marie, Matky spásy, kde se uskutečnilo setkání s devatenácti iráckými biskupy a zhruba osmi desítkami zástupců iráckých kněží, řeholníků a řeholnic, seminaristů a katechetů.

Iráčtí katoličtí biskupové se nesdružují do biskupské konference, nýbrž utvářejí shromáždění čtyř různých východních ritů a latinského obřadu. V současné době této instituci předsedá kard. Louis Raphaël Sako, patriarcha chaldejské církve, která je v zemi nejpočetnější. U vchodu do katedrály papeže nicméně přivítal syrsko-katolický patriarcha Ignác Júsif III. Júnan.

Katedrála Panny Marie, Matky spásy, byla v minulosti dějištěm dvou atentátů, pročež má pro iráckou křesťanskou komunitu velký význam. V roce 2010 tu bylo zabito 48 věřících včetně žen a dětí. Dva kněží, kteří při útoku zemřeli, jsou pochováni v kryptě katedrály a dalších padesát obětí (křesťanů i muslimů) připomíná mramorový památník. Katedrála po útoku prošla obnovou a před devíti lety (2012) byla opětovně vysvěcena.

V této katedrále, „posvěcené krví našich bratří a sester, kteří zde zaplatili nejvyšší cenu své věrnosti Pánu a Jeho církvi“, pronesl Svatý otec promluvu, ve které opět zdůraznil význam zasévání semen smíření a bratrského soužití, které může vést ke znovuzrození naděje pro každého. Poděkoval všem shromážděným za jejich snahy být tvůrci pokoje, v rámci svých komunit i s věřícími jiných náboženských tradicí. Zdůraznil, že někdy „může vzniknout neporozumění a můžeme zažít určité napětí„: Toto jsou ty uzly, které nám brání v utkání bratrství.“ A dále pokračoval: „Jsou to uzly, které si neseme uvnitř sebe; konec konců, my všichni jsme hříšníci. A přesto tyto uzly mohou být rozvázány milostí, větší láskou. Mohou být povoleny lékem odpuštění a bratrským dialogem, vzájemným trpělivým nesením našich břemen a vzájemným povzbuzováním se v okamžicích zkoušek a těžkostí.“

Své spolubratry biskupy dále vyzval, aby byli zvlášť nablízku svým kněžím. „Ať vás vidí nejen jako správce nebo manažery, ale jako skutečné otce, pečující o jejich dobro, připravené nabídnout jim podporu a povzbuzení s otevřeným srdcem,“ řekl.

Setkání skončilo přibližně v 18.00 hodin (16.00 našeho času) předáním darů, společnou modlitbou a papežským požehnáním. Jednalo se o poslední bod dnešního programu irácké apoštolské cesty Svatého otce, který se následně odebral do budovy nunciatury, kde stráví noc.

Zdroj: Vatican News

(www.cirkev.cz)

Přímé přenosy bohoslužeb od 1. do 7. března 2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 1. do 7. března 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
Publikováno: 1. 3. 2021 8:00

Vedle těchto sdělovacích prostředků lze využít také internetové přenosy bohoslužeb z farností, poutních míst a dalších kostelů. Jejich přehled je k dispozici na webu MseOnline.cz.

Televize Noe nabízí mše svaté v pondělí, středu a pátek od 12.05, v úterý, čtvrtek a sobotu od 18.00 a v neděli od 10.00. Všechny se uskuteční v kapli ostravského studia Telepace.

V nabídce Radia Proglas jsou mše svaté řazeny každý všední den od 18.00, tento týden to bude z pražského kostela Panny Marie Sněžné, rozhlasové kaple Ducha Svatého a kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách. Nedělní bohoslužba pak začíná v 9.00 a přenášena bude z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích. Během týdne také stanice zve k modlitbě růžence: každý všední den ve 20.00 – v úterý a pátek se navíc lze zapojit telefonicky – a v sobotu od 22.30. V postní době se u příležitosti Roku sv. Josefa lze každou středu od 15.10 připojit k litaniím k tomu světci a každý pátek od 15.10 také k modlitbě křížové cesty z kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích.

Televize Noe

pondělí 1. 3., 12.05: mše svatá z kaple Telepace

úterý 2. 3., 18.00: mše svatá z kaple Telepace

středa 3. 3., 12.05: mše svatá z kaple Telepace

čtvrtek 4. 3., 18.00: mše svatá z kaple Telepace

pátek 5. 3., 12.05: mše svatá z kaple Telepace

sobota 6. 3., 18.00: mše svatá z kaple Telepace

neděle 7. 3., 10.00: mše svatá z kaple Telepace

Radio Proglas

pondělí 1. 3., 18.00: mše svatá z kostela Panny Marie Sněžné v Praze

úterý 2. 3., 18.00: mše svatá z rozhlasové kaple Ducha Svatého za zemřelé přátelé posluchače Proglasu

středa 3. 3., 18.00: mše svatá z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách

čtvrtek 4. 3., 18.00: mše svatá z kostela Panny Marie Sněžné v Praze

pátek 5. 3., 18.00: mše svatá z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách

neděle 7. 3., 9.00: mše svatá z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích

(www.cirkev.cz)

Slovo arcibiskupa Graubnera ke zpřísněným opatřením

Slovo arcibiskupa Graubnera ke zpřísněným opatřením

Využívejme možnosti účastnit se bohoslužeb i ve všední dny, modleme se růženec a prosme o přímluvu naše patrony i kandidáty blahořečení, avšak neobcházejme opatření a nehazardujme s lidskými životy, píše olomoucký arcibiskup a předseda ČBK Mons. Jan Graubner k zavedení zpřísněných opatření v boji s koronavirovou pandemií.
Publikováno: 1. 3. 2021 9:30

Milí bratři a sestry,

rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10 % kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře. Obcházeni a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy.

V některých farnostech se všichni nedostanou na mši svatou každou neděli. Využívejte, prosím, i všedních dnů k účasti na mši svaté či aspoň k tiché adoraci.

Pokračujme v modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie a obrácení lidských srdcí k Bohu každý den večer ve 20.00 hodin, jak jsme k tomu vybídli už dříve spolu s ostatními biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosrdenství prosme o přímluvu naše české a diecézní patrony i naše kandidáty blahořečení.

Kéž tento mimořádný způsob prožívání postní doby přispěje k našemu posvěcení a připraví nás na velikonoční radost.

K tomu ze srdce žehná

+ Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

(www.cirkev.cz)

Kázání nejen pro děti – 2. neděle postní

Nedělní videokázání (nejen) pro děti – 2. neděle postní

Kázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti k 2. neděli postní.
Publikováno: 28. 2. 2021 7:30

Evangelium (Mk 9,2-10)

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Když se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“.