Výzva papeže Františka ke křesťanům proti válce a nespravedlnosti

Papež vyzývá všechny křesťany, aby se postavili proti válce a nespravedlnosti, ať se objeví kdekoli

26. 1. 2023
 

Hospodin je zarmoucen naší lhostejností a nedostatkem pochopení vůči svatokrádežnému násilí, řekl papež František během homilie při nešporách na svátek Obrácení svatého Pavla a vyzval k jednání proti válce, násilí a nespravedlnosti všude tam, kde se začnou objevovat. Při slavení liturgie na závěr každoročního Týdne modliteb za jednotu křesťanů v bazilice svatého Pavla za hradbami papež vyzval křesťany všech vyznání, aby se změnili a šli cestou jednoty, „kterou před nás postavil Pán“.

Svatý otec se zamyslel nad čteními tohoto dne, která vyzývají ke změně, a poznamenal, že „slavíme radost ze sblížení jako bratři a sestry v Kristu“ ve dnech, které jsou tak „plné tragických a znepokojivých zpráv“.

„Snad bychom se mohli snadno obejít bez takového biblického odsuzování hříchů společnosti!  Jsme-li však citliví na hluboký neklid doby, v níž žijeme, měli bychom se o to více zajímat o to, co způsobuje utrpení Pánu, pro něhož žijeme,“ řekl. 

„Protože jsme se shromáždili v jeho jménu, nemůžeme nestavět jeho slovo do středu dění.“

Konejte dobro, hledejte spravedlnost

Papež připomněl téma letošního Týdne modliteb – „Čiňte dobro, hledejte spravedlnost“ – a vysvětlil, že Bůh nás nabádá, abychom se zřekli zla, a vybízí nás ke změně.

„Napomenutí a změna jsou dvě slova, nad kterými bych se s vámi dnes večer rád zamyslel,“ řekl.

Vycházeje z proroka Izaiáše, Svatý otec řekl, že Pán si nepřeje „kadidlo a oběti, ale aby se chudým dostalo pomoci, aby byla vykonána spravedlnost pro sirotky, aby byla podpořena věc vdovy“.

Řekl, že Bůh trpí, „když my, kteří se nazýváme jeho věrnými, upřednostňujeme své vlastní způsoby vidění věcí před jeho, když se řídíme spíše soudy světa než soudy nebes, když se spokojujeme s vnějšími rituály, ale zůstáváme lhostejní k těm, na kterých mu nejvíce záleží“.

„Bůh je zarmoucen naší lhostejností a nedostatkem porozumění.“

Kromě toho dodal, že „existuje ještě druhý a závažnější motiv, který uráží Nejvyššího: je to svatokrádežné násilí“.

„Dokážeme si představit, s jakým utrpením musí být svědkem válek a násilných činů páchaných těmi, kdo si říkají křesťané.“

Toto Pánovo napomenutí, pokračoval, nám jako jednotlivým křesťanům i křesťanským konfesím dává mnoho podnětů k zamyšlení. 

Nemáme žádné výmluvy

„Chtěl bych znovu konstatovat, že dnes, s naší rozvinutou spiritualitou a teologií, nemáme žádné výmluvy,“ řekl papež. Přesto se zdá, že existují lidé, kteří se cítí být povzbuzováni nebo jim víra přinejmenším dovoluje podporovat různé odrůdy omezeného a násilného nacionalismu, xenofobii a pohrdání, a dokonce i špatné zacházení s těmi, kteří se liší. 

Víra, dodal, si musí zachovat „kritický smysl tváří v tvář těmto tendencím a okamžitě reagovat, kdykoli se objeví.“

S Bohem je možné všechno

Papež dále řekl, že po diagnostikování našich špatností nás Pán žádá, abychom je napravili.

„Kvůli našemu nepochopení Boha a násilí, které se v nás skrývá, nejsme schopni se osvobodit,“ řekl a připomněl přítomným, že „bez Boha, bez jeho milosti nejsme ze svého hříchu uzdraveni“.

„Boží milost je zdrojem naší proměny (…). Sami o sobě nemůžeme uspět, ale s Bohem je vše možné. Sami o sobě neuspějeme, ale spolu s Bohem je to možné.“

Zamyslel se nad tím, že obrácení má komunitní a církevní povahu, a vyzval všechny křesťany, aby se společně otevřeli změně perspektivy. 

Aby znovu objevili, že „všichni věřící na celém světě jsou ve společenství s ostatními v Duchu svatém, takže – jak napsal svatý Jan Zlatoústý – „ti, kdo bydlí v Římě, vědí, že ti v Indii jsou součástí téhož těla“.

Nakonec papež František vyjádřil vděčnost za tuto cestu společenství a za účast a zájem tolika křesťanů o synodální cestu katolické církve, „která, jak věřím, bude stále více ekumenická“.

A vyzval přítomné, aby i nadále rostli modlitbou, službou, dialogem a společnou prací na cestě k plné jednotě, kterou si Kristus přeje, a poděkoval všem přítomným křesťanským společenstvím za účast na slavnosti.

„Kéž všichni společně putujeme po cestě, kterou před nás Pán postavil, po cestě jednoty.“

(www.zpravy.cirkev.cz)