Archiv článků za měsíc: Září 2018

Modlitby za vláhu

Text modlitby za vláhu

V obdobích závažného sucha, které se stále častěji opakuje, vyzýváme k modlitbám za vláhu. Na podnět z řad věřících zveřejňujeme text modlitby, kterou je možné užít. V modlitbě je zahrnuta část Sluneční písně sv. Františka v překladu P. Bonaventury Boušeho OFM a část Modlitby za naši Zemi z encykliky Laudato siʼ papeže Františka. Závěr tvoří 12. verš 9. kapitoly knihy Júdit.

Modlitba v době sucha
Motto (Žl 135,5-7)
Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy.
Všechno, co Hospodin chce, to činí
na nebesích i na zemi, v mořích i ve všech propastných tůních.
Přivádí mlhu od končin země, déšť provází blesky, ze svých zásobnic vyvádí vítr.

Text modlitby

Chválen buď, můj Pane, mnou a všemi stvořeními,
a především panem bratrem sluncem,
jenž přináší den a nám svítí světlem svým,
jest krásné a září leskem velikým
jsouc, Nejvyšší, tvým obrazem.
Chválen buď, můj Pane, skrze sestru lunu, skrze hvězdy,
na nebiʼs je stvořil jasné, vzácné a krásné.
Chválen buď, můj Pane skrze bratra vítr, skrze vzduch a mraky,
skrze nečas i počasí jasné, kterým na živu své tvory udržuješ.
Chválen buď, můj Pane, skrze sestru vodu,
která je tak užitečná, dobrá, pokorná a čistá.
Chválen buď, můj Pane skrze bratra oheň,
kterým osvěcuješ naše noci,
je krásný, radostný, mohutný a silný.
Chválen buď, můj Pane, skrze naši sestru matku zemi,
která dává život a jež vládne nade všemi
a jež rodí různé plody a trávu a barevné květy.

Náš Pane, chtěli bychom se připojit k této chvále,
kterou vyzpíval svatý František.
Jak tě ale může chválit slunce, když spaluje,
voda, která ztrácí průzračnost a v přívalech přináší zkázu namísto života,
jak tě může chválit oheň změněný v ničivý požár,
a vyprahlá země?
Pohled na ni nás naplňuje sklíčeností.

Vyznáváme, že nejsme dobrými správci tvého stvoření,
když přírodu víc drancujeme, než abychom ji chránili,
a rozséváme znečištění a zkázu namísto krásy.

Odpusť nám a obměkči srdce těch, kdo hledají jen svůj prospěch
na úkor přírody a na úkor chudých.

Prosíme o dar vláhy pro naši zem
a pro nás o sílu tvé lásky,
abychom pečovali o život a krásu.

Zaplav nás pokojem,
abychom žili jako bratři a sestry
a nikomu neškodili.

Dobrý Pane,
Bože našich předků,
Panovníku nebe a země,
Stvořiteli vod,
Králi všeho svého stvoření,
vyslyš naši modlitbu.
Amen.

(www.dltm.cz)
(Text převzatý z webu Arcibiskupství pražského, http://www.apha.cz) 

Národní Svatováclavská pouť v roce 2018

Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi 2018

V pátek 28. září 2018 nás čeká slavnost sv. Václava, Den české státnosti. Nechte se inspirovat, a přijeďte na národní pouť do Staré Boleslavi nebo např. do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze oslavit tento den.

(Foto: Alois Vašků / Člověk a víra)

Praha

V Praze začnou oslavy Svatováclavským duchovním zastavením ve čtvrtek 27. září v 17 hodin na Václavském náměstí. Pokračovat budou v pátek 28. září v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze ranními chválami od 6.30, dále mší svatou na hrobě sv. Václava ve Svatováclavské kapli v 7 hodin, následovat bude další mše svatá v 8.30, v 10 hodin a v 18 hodin. Zpívané nešpory zazní v 17 hodin.

Stará Boleslav

Ve čtvrtek 27. září bude v 19.30 v Brandýse nad Labem pod zámkem přivítání relikvie sv. Václava a bude pokračovat průvod do Staré Boleslavi, kde ve 20 hodin začne Svatováclavský koncert a nešpory v bazilice sv. Václava. Zde bude v pátek v 8.30 mše svatá v kryptě sv. Kosmy a Damiána. Na Mariánském náměstí začne v 10 hodin poutní mše svatá, hlavním celebrantem je arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner a kazatelem je kardinál Dominik Duka OP. Tuto mši svatou přenáší Česká televize. Ve 14 hodin bude v bazilice modlitba za národ u Palladia země České. Bazilika bude otevřena do 19 hodin, ve farní zahradě se připravuje stan pro odpočinek poutníků. V kryptě budou vystaveny svatováclavské relikvie. Během celého dopoledne je možnost přijmou svátost smíření.

Celý den bude ve městě doprovodný program, a to na Mariánském náměstí, v Letním kině Houštka na náměstí sv. Václava, také v Rodinném klubu Klíček a v restauraci V Pivovaře.

Během soboty a neděle budou oslavy pokračovat v Houštce a v Lázeňské ulici, kde bude lunapark, pouťové atrakce, ukázky dobových řemesel, stánkový prodej a občerstvení.

Těšit se můžete na ohňostroj, koncert Jaroslava Uhlíře s kapelou, dále vystoupí také Kamil Střihavka, Michal Pavlíček, Klaudius Kryšpín, Roman Dragoun, Vladimír Kulhánek, Jan Hrubý.

Více informací na webu Arcibiskupství pražského.

(Zdroj: http://www.apha.cz/narodni-svatovaclavska-pout)

(www.cirkev.cz)

Patron českých cestovatelů zpět v Praze

V úterý 11. září se konala v kostele Panny Marie Sněžné slavnostní česko-italská mše svatá, při které byl pražským františkánům italskými spolubratřími předán relikviář s ostatky bl. Odorika z Pordenone. Kdo byl tento skoro neznámý kněz s českými kořeny, který ve středověku procestoval celý tehdy známý svět?

Foto: Jakub Šerých / Člověk a Víra

Italští poutníci přivezli do Prahy ostatky bl. Odorika

V letošním roce uplyne 700 let od cesty františkánského mnicha, kněze a misionáře bl. Odorika z Pordenone do zemí Orientu. Při této příležitosti severoitalské město Pordenone, které se nachází v regionu Furlandsko, zorganizovalo pro své občany, představitele města a kněží diecéze Concordia – Pordenone cestu do střední Evropy. Smyslem této cesty je také podpořit svatořečení blahoslaveného františkána.

První zastávkou byla Praha, kde se v úterní podvečer konala ve františkánském kostele Panny Marie Sněžné slavnostní mše svatá, celebrovaná v italském jazyce. V závěru této mše svaté byl předán pražským františkánům relikviář s kouskem kůže bl. Odorika, který byl po veřejné úctě uložen do levé boční kaple sv. Antonína.

Skupina italských poutníků dále bude pokračovat do Vídně, kde jsou uchovávány ostatky bl. Marka z Aviana, kapucínského řeholníka ze 17. století, který se zasadil o obranu Evropy před tureckými nájezdy a je nazýván Zachráncem Vídně či Strážným duchem Rakouska.

Mysleme na pronásledované křesťany v Asii

Připadne mi, že po osmi stech letech, kdy tento náš bratr procházel Čínou, Tibetem, Indií či Indonésií, tyto země znovu potřebují křesťanskou víru, neboť zde není v současné době pro křesťany, kteří jsou zde pronásledováni, jednoduchá situace. Proto bych byl rád, kdybychom při této bohoslužbě na ně mysleli,“ uvedl na začátku slavnostní mše svaté provinciál českých františkánů Jakub Sadílek.

Ve své homilii, kterou přednesl generální vikář diecéze Udine Mons. Guido Genero, zmínil příklad bl. Odorika, který nám může pomoci objevit svoje povolání ke katolictví, pokladu, který jsme obdrželi a který máme předávat dál.

Kdo byl tento objevitel dalekých krajin?

Bl. Odorik z Pordenone, nazývaný také Oldřich Čech z Pordenone, byl synem žoldnéře českého krále Přemysla Otakara II., který sloužil ve vojenské posádce ve Furlánsku, jež bylo připojeno k Českému království. Jeho matka pocházela z Udine nebo jeho okolí.

Odorik se narodil v roce 1286, a když mu bylo 15 let, vstoupil do františkánského řádu menších bratří. Po ukončení studií se začal připravovat na dráhu misionáře. Odešel do lesů v kraji Provence, kde žil jako asketa, postil se a rozjímal. Když usoudil, že je připraven na budoucnost, kterou si zvolil, tedy dráhu misionáře, navrátil se do kláštera a po návratu byl vysvěcen na kněze.

Jeho misionářské cesty vedly z Benátek přes Středozemní moře k Černému moři a dál do Persie a Číny. Během 14 let navštívil mnoho zemí, o některých z nich neměli tehdy lidé v Evropě žádné informace. Prošel kolem posvátné hory Ararat, další cesta vedla k Perskému zálivu, doputoval přes Indii a Sumatru na Borneo, Jávu a Filipíny. V roce 1325 dorazil na území dnešní Číny, které bylo tehdy pod nadvládou mongolské říše. Z Číny se Oldřich vydal na cestu do Tibetu. Dorazil až do Lhasy. Stal se tak prvním známým Evropanem a jedním z prvních katolických misionářů, jenž se dostal do Tibetu a jehož spis byl hlavním zdrojem informací o Tibetu až do konce 18. století. Můžeme ho tedy přirovnat ke známějšímu cestovateli a jeho současníkovi, kterým byl Marco Polo.

Odorik po sobě zanechal cestopis s názvem Popis východních krajů v sepsání bratra Oldřicha, Čecha, z Pordenone, který se dočkal mnoha opisů a později i tištěných vydání. Český překlad Odorikova cestopisu v úplnosti vyšel až po šesti stoletích, v roce 1962.

Odoriko zemřel v severoitalském Udine v roce 1331 a je mu připisováno 70 zázraků, které se začaly dít již v průběhu jeho pohřbu. Jedním z takových zázraků bylo např. uzdravení františkánského mnicha, který si při likvidaci jedné ze starších Oldřichových rakví málem usekl prst. Tříska z té rakve prý zahladila všechny stopy po zranění. Jiný mnich zázračně ožil šestý den po své smrti, když se jeho sestra modlila ke svatému Oldřichovi. Všechny tyto zázraky byly sepsány a 3. července 1755 byl Odorik z Pordenone papežem Benediktem XIV. blahořečen.

Odorik zvaný Oldřich Čech patří v Itálii k nejznámějším světcům, ale i přes své české kořeny je v Čechách téměř zapomenut.

Pro českou veřejnost by mohl být Odorik vnímán jako patron českých cestovatelů a objevitelů neznámých končin, uvedl františkánský kněz Petr Regalát Beneš, který se za českou stranu ujal přípravy převezení relikvie a je v kontaktu s komisí pro jeho svatořečení v Pordenone.

Nechť je bl. Odorik pro nás inspirací na cestě ke svatosti, ať už žijeme v ´poustevně´ či se vydáváme do dalekého světa,“ uvedl v závěru Jakub Sadílek.

(www.cirkev.cz)

Potravinová sbírka v obchodech Kaufland

Tuto sobotu 8. září  od 8 do 18 hodin můžete ve všech obchodech řetězce Kaufland v České republice podpořit Potravinovou sbírku, kterou s řetězcem Kaufland spolupořádá Česká federace potravinových bank. Jejím smyslem je nasbírat především trvanlivé základní potraviny, které mohou pomoci potřebným, kterým se právě základních potravin nedostává. V naší zemi je přibližně 15% lidí, kteří žijí ve velkém nedostatku a právě jim je tato pomoc určena. Děkujeme Vám!